Δευτέρα, 11 Απριλίου 2011

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ                                      ΜΟΝΑΔΕΣ

ΕΞΩΦΥΛΛΟ ……………………………………………………………….… ..3     
ΠΡΟΛΟΓΟΣ  …  ……………………………………………………………......4
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  ……………………………………………………………….4
ΜΕΡΟΣ Ι : Η ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
       Α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ   ……………………..30
       Β) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
1. ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ  ……………………………….....5
2. ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ   ………………………………………...2
3. ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ  ………………………………………...3
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο : ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ   ………………………………....10
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο : ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ………………..4
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο : ΟΡΙΣΜΟΙ  ………………………………………………....…..3
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο : ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ …………………………………………………..8
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο : ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ
                               ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ …………………....4
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο : ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
                               Α) ΟΡΙΑ ……………………………………………………..3
                               Β) ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ …………………………………………...3

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ……………………15


ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ : Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ …………………………..8
                              Α) ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ……………………………………………...3
                              Β) ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-
                                   ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ………………………………… .12
                              Γ) ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ……..  3
                              Δ) ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ
                                   ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ- ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ……………..3

ΜΕΡΟΣ ΙV : ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ……………………36


ΜΕΡΟΣ V : ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-
                      ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ………………………………………....20
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10ο : ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ 
                              ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ
                              ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ………………………………………………...5
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11ο : ΓΕΝΙΚΕΥΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ
                              ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ……………………………………….5

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ……………………………………………………………….4


                                                                                                     ΣΥΝΟΛΟ :   200
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου