Κυριακή, 10 Απριλίου 2011

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΣΣΗΡΟΥ


                                     ΠΡΟΛΟΓΟΣ


          1.   Σκοπός του βιβλίου :
  Να βοηθήσει τον μαθητή να :
        α)  αντιληφθεί τις διαδικασίες με τις οποίες διαμορφώθηκε το τεχνητό
    περιβάλλον στο οποίο ζει και                                                                   
β) να εξοικειωθεί με την τεχνολογική έρευνα που αποτελεί τον κύριο
                παράγοντα της τεχνολογικής εξέλιξης.

2.  Τι αποτελέσματα είχαν οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις που συμβαίνουν
      στην εποχή μας;
     Μεταβολές στο α) οικονομικό περιβάλλον
                               β) παραγωγικό   >>    >>
                               γ) επαγγελματικό   >>  >> και
                               δ) κοινωνικό      >>     >>

3.     Ποιον κύριο μοχλό είχαν οι μεταβολές που δημιουργήθηκαν παγκόσμια;

            Την τεχνολογική έρευνα

4.     Ποιον στόχο είχαν οι μεταβολές;
α) την κάλυψη αναγκών και
β) την επίλυση προβλημάτων.

5.     Όλες οι εποχές και όλες οι κοινωνίες είχαν την ίδια τεχνολογική ανάπτυξη;

ΟΧΙ αλλά χαρακτηρίζονται από ένα συγκεκριμένο επίπεδο τεχνολογικής
ανάπτυξης.

6.     Τι μπορούμε να συνδέσουμε με την τεχνολογική ανάπτυξη μιας κοινωνίας;
       α) το επίπεδο διαβίωσης
       β) την ποιότητα ζωής
       γ) την οικονομική ισχύ της κοινωνίας και
       δ) την γενικότερη ισχύ.

7.     Πως έχει αυξηθεί σήμερα η αποτελεσματικότητα της παραγωγής;
α) με την έρευνα και
β) την οργάνωση των παραγωγικών συστημάτων.

8.     Τι σημαίνει αποτελεσματικότητα ;
       Να παράγονται αγαθά και υπηρεσίες με καλή χρήση
      α. του χρόνου εργασίας  β. των υλικών  γ. της ενέργειας και
       δ. άλλων πλουτοπαραγωγικών πηγών.

9.     Τι μπορεί να κάνει η αποτελεσματικότητα στην παραγωγή;
α) μειώνει το κόστος και
β) βελτιώνει την ποιότητα των  προϊόντων.
10. Τι βοηθάει το βιβλίο στους μαθητές;
α) Να εξοικειωθούν με την επίλυση ερευνητικών τεχνολογικών προβλημάτων.
β) Να εφαρμόσουν την ερευνητική διαδικασία σε απλά ερευνητικά προβλήματα
    που θα επιλέξουν.
11. Ποια η βασική προϋπόθεση για την επίλυση οποιουδήποτε ερευνητικού  προβλήματος;
α) η συλλογή
β) η ταξινόμηση και
γ)  η αξιοποίηση της πληροφόρησης στην πράξη.


                        Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η (σελ.15)

1.     Τι είναι η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ;
    Η αξιοποίηση γνώσεων, εργαλείων και δεξιοτήτων για την επίλυση      προβλημάτων.

2.  Πού αναφέρεται η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ;
    Στο τεχνητό τεχνολογικό περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί γύρω μας.

3.     Τι δημιουργεί η τεχνολογία;
Ένα τεχνητό περιβάλλον σύμφωνα με τις επιλογές, τις ικανότητες, τις γνώσεις και τις επιθυμίες του ανθρώπου.

4.     Τι θα πρέπει να συνδυασθούν κατάλληλα για να επιτευχθεί το επιδιωκόμενο
αποτέλεσμα;
 α) Γνώσεις  β) Δεξιότητες  γ) Υλικά  δ) Μηχανήματα  ε) Εργασία
στ) Οικονομικές δυνατότητες  και άλλα.

5.     Τι μελετά η επιστήμη;
    Το φυσικό περιβάλλον που είναι δεδομένο ανεξάρτητα από τη θέληση του
ανθρώπου.

6.     Τι χρησιμοποίησε ο άνθρωπος για να γνωρίσει το φυσικό περιβάλλον:
α)  στην αρχή την φιλοσοφία και
β)  μετά την επιστημονική μέθοδο της παρατήρησης και του πειράματος.

7.     Όλες οι χώρες της γης χρησιμοποιούν ίδια τεχνολογία.
ΟΧΙ
           α) Άλλο τεχνολογικό περιβάλλον σε διάφορα μέρη.
           β) Άλλη τεχνολογία.

8.     Ποια πολιτιστικά στοιχεία είναι δυνατόν να βρεθούν σε κάθε κοινωνία αλλά με διαφορετική μορφή.
1.γλώσσα   2.επικοινωνία   3.εκμετάλλευση πλουτοπαραγωγικών πηγών
4.εργαλεία και σκεύη    5. κατοικία    6. τροφή   7. μεταφορές   8. ταξίδια
9.συστήματα μέτρησης   10. μάθηση   11. ηθική    12. ιδιοκτησία       13.κοινωνική διάρθρωση    14.ρουχισμός    15. εργασία    16. τέχνη 17.οικογένεια    18. ανταγωνισμός   19. τρόποι συναλλαγή       
20. οικονομική διάρθρωση    21. επιστήμη

9.     Γιατί όλοι οι άνθρωποι πρέπει να έχουν τεχνολογικές γνώσεις και συναφείς                                         πρακτικές δεξιότητες σχετικά με το ευρύτερο δυνατό τεχνολογικό φάσμα;
              Για να μπορούν να λειτουργούν αποτελεσματικά:
              Α. είτε ως πολίτες που θα παίρνουν αποφάσεις υπέρ της μίας ή της άλλης                                                                                 
              B. είτε ως άτομα άμεσα εμπλεκόμενα ως εργαζόμενα στην παραγωγική
                   διαδικασία.
              Γ. είτε ως άτομα που χρησιμοποιούν τεχνολογικά προιόντα  κατά τη
                  διάρκεια της καθημερινής τους ζωής και για τη διασκέδαση στον
                  ελεύθερο χρόνο τους.     
           Δ. είτε ως καταναλωτές που επιλέγουν, αγοράζουν, χρησιμοποιούν και
                συντηρούν τεχνολογικά προιόντα.

10. Πώς διακρίνεται η έρευνα.
Α. σε βασική
Β. εφαρμοσμένη  

11. Τι είναι η βασική έρευνα.
Αυτή που δεν έχει πρωταρχικό σκοπό να χρησιμοποιηθεί άμεσα η νέα γνώση σε συγκεκριμένες εφαρμογές.

12. Τι είναι η εφαρμοσμένη έρευνα.
Γίνεται για να παραχθεί γνώση η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα            στην παραγωγή.

13. Με τι συνδέονται οι εκπαιδευτικές διαδικασίες που προβλέπονται στο                                        πρόγραμμα ‘‘ έρευνα και πειραματισμός’’ .
α)  Με την επίλυση προβλημάτων
β)  Την λήψη αποφάσεων και
         γ)  Την επιλογή της κατάλληλης λύσης μεταξύ πολλών                                                                  εναλλακτικών λύσεων.  

14. Τα προβλήματα τα οποία θα πρέπει να ερευνήσει ο κάθε μαθητής μπορεί να συνδέονται.
α)  Με βιομηχανικά προϊόντα
β)   Με διαδικασίες παραγωγής

 γ)   Με εξειδικευμένα τεχνολογικά θέματα
 δ)   Με διαδικασίες μάρκετινγκ και
 ε)   Προώθησης του προϊόντος στην αγορά.

15. Μετά την επιλογή του προβλήματος τι θα πρέπει να κάνει ο μαθητής;
          α)  Εντοπίζει
          β)  συλλέγει 
          γ)  ταξινομεί κάθε σχετική πληροφορία και
          δ)  σχεδιάζει και πραγματοποιεί κατάλληλα ερευνητικά
                πειράματα για να το επιλύσει.

16. Ποιος είναι ο κύριος στόχος του προγράμματος;
         Να αναπτύξει ο μαθητής και να καλλιεργήσει
         α) τις αναλυτικές του ικανότητες
         β) τις ικανότητες επικοινωνίας και
         γ) τις τεχνικές του για την επίλυση προβλημάτων.

17. Πως παράγεται η πληροφόρηση στην εποχή μας;
             Εκρηκτικά μέσω ερευνητικών διαδικασιών σε όλους τους τομείς.

18. Με τι ρυθμούς αποσύρεται η τεχνολογική γνώση;

 7%  το χρόνο    Σε δέκα (10) χρόνια θα χρησιμοποιούμε νέα τεχνολογική γνώση.

19. Ποιοι είναι οι λόγοι που δημιουργούν την έκρηξη της τεχνολογικής γνώσης;
α) Ο διεθνής ανταγωνισμός στο πλαίσιο του διεθνοποιημένου περιβάλλοντος.
β) Ο περιορισμός των πλουτοπαραγωγικών πηγών και η ανάγκη για λύσεις.
γ) Οι αλλαγές στο φυσικό περιβάλλον το γεγονός ότι απαιτείται ολοένα και
    και περισσότερη για να λειτουργεί το σύστημα ως σύνολο.
δ)  Η αύξηση του πληθυσμού που δημιουργεί πολλαπλάσιες ανάγκες για
      ενέργεια, μεταφορές, επικοινωνίες, ρουχισμό, τροφή, στέγαση, περίθαλψη
      εκπαίδευση, κ.α.

20. Ποια προβλήματα και πλεονεκτήματα δημιουργεί η τεχνολογική πρόοδος;
Πρόβλημα: εκτοπίζει εργαζόμενους από παραδοσιακές θέσεις ρουτίνας.
Πλεονέκτημα: δημιουργεί νέες θέσεις που απαιτούν υψηλότερα προσόντα,
                        γνώσεις και δεξιότητες.
       >>        :  μπορεί να έχουμε μείωση των ωρών εργασίας και αύξηση του
                        ελεύθερου χρόνου.


       ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ  (σελ.30)


  Οι σχετικές συζητήσεις μεταξύ των μαθητών, αλλά και η παρουσίαση σταδιακά
της προόδου της εργασίας τους τόσο στο πρακτικό όσο και στ1ο θεωρητικό μέρος
 γίνονται σε οργανωμένα σεμινάρια.

1.     Τι αποτελέσματα περιμένουμε από τα σεμινάρια που οργανώνουν οι μαθητές;
α) ανταλλαγή ιδεών
β) διοίκηση σεμιναρίων
γ) διατύπωση επιχειρημάτων
δ) ανάπτυξη ικανοτήτων επικοινωνίας
ε)      >>       κοινωνικών ικανοτήτων.

2.     Ποια καθήκοντα έχει ο οργανωτής σεμιναρίου;
α) διαμόρφωση του προγράμματος
β) τήρηση του προγράμματος
γ) διευθύνει τις παρουσιάσεις σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα
δ) δίνει και αφαιρεί το λόγο και
ε) φροντίζει για την καταλληλότερη πραγματοποίηση των ομιλιών και
     παρεμβάσεων των συμμαθητών.

3.     Ποιος ο ρόλος του καθηγητή στα σεμινάρια;
α) δεν εκτελεί παραδοσιακό ρόλο
β) δεν αποτελεί την μοναδική πηγή πληροφόρησης
γ) διευκολύνει τους μαθητές στις αναζητήσεις τους
δ) κρίνει τους μαθητές και
ε) τους αξιολογεί.


Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΣΕΛ.31)

1.     Σε τι συντελεί η έρευνα στη σύγχρονη βιομηχανία;
α) στην καλύτερη αξιοποίηση των πρώτων υλών
β) αναπτύσσει συνθετικά υλικά
γ) συμβάλλει στη σχεδίαση νέων προιόντων
δ) βελτιώνει τις συνθήκες εργασίας
ε) βρίσκει λύσεις για να ελαχιστοποιήσει το κόστος παραγωγής.

2.     Τι περιλαμβάνει η επιστημονική μέθοδος της ΕΡΕΥΝΑΣ;
α) προσδιορισμός του προβλήματος
β) ανασκόπηση της βιβλιογραφίας      
γ) συλλογή δεδομένων ( μέτρηση- μέθοδος)
δ) ανάλυση δεδομένων με στατιστική ( αποτελέσματα)
ε) ερμηνεία των αποτελεσμάτων ( συμπεράσματα)

3.     Τα βήματα της επιστημονικής έρευνας είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους;
ΟΧΙ αλλά πραγματοποιούνται παράλληλα προσφέροντας στον ερευνητή τη
δυνατότητα για συνεχή επανεξέταση και επανεκτίμηση της διατύπωσης του αρχικού προβλήματος.

4.     Τι κάνει ο μαθητής στο μάθημα;
α) μια έρευνα για ένα τεχνολογικό θέμα που διάλεξε ο ίδιος
β) μια κατασκευή
γ) μια γραπτή εργασία
ΜΕΘΟΔΟΙ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΠΙΤΕΥΞΗ  ΤΗΣ  ΓΝΩΣΗΣ


    Για να γνωρίσει ο άνθρωπος το φυσικό περιβάλλον στην αρχή χρησιμοποίησε την φιλοσοφία και κατόπιν την επιστημονική μέθοδο της παρατήρησης.
   Τα περισσότερα φυσικά προβλήματα είχαν εξηγήσεις
·        Στην αρχή φιλοσοφικές από μεγάλους φιλοσόφους
·        Σήμερα επιστημονικές από μεγάλους επιστήμονες
Π.Χ.
  Ο φιλόσοφος Δημόκριτος πρώτος συνέλαβε φιλοσοφικά την έννοια του ατόμου.
  Όμως ο φυσικός Ράδερφορντ ήταν εκείνος που με πειράματα πρώτος διατύπωσε τη σύγχρονη ατομική θεωρία.
 Ακόμη και σήμερα για την επίλυση των προβλημάτων των κοινωνικών
Επιστημών όπως:
Κοινωνιολογία  
Ψυχολογία
Εκπαίδευση
 ΔΕΝ χρησιμοποιείται η Επιστημονική Έρευνα σαν ο μόνος τρόπος επίλυσης των προβλημάτων ΑΛΛΑ  χρησιμοποιούνται οι άλλες λιγότερο αξιόπιστες μέθοδοι όπως:
1.     Η μέθοδος της Κοινής Λογικής
2.     Η     >>      της Αυθεντίας και
3.     Η Ορθολογιστική μέθοδος.  1. Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ

 Χρησιμοποιούμε την Κοινή Λογική με δύο έννοιες:
Α) Κοινή Λογική είναι μια πλατειά ριζωμένη αντίληψη στην κοινή γνώμη που
    δημιουργήθηκε χωρίς καμιά επιστημονική έρευνα.
    Αναφερόμαστε στην κοινή λογική για να υποστηρίξουμε τις ιδέες που έχουμε
σχηματίσει, αποθαρρύνουμε τον διάλογο και αποκλείουμε κάθε πειραματισμό.
Π.Χ.
« Τα δύσκολα μαθήματα εξασκούν το μυαλό»
Δύσκολα τροποποιείται χωρίς επιστημονική έρευνα.

Β) Κοινή Λογική είναι η αποδεκτή από το κοινωνικό σύνολο γνώση που είναι αποτέλεσμα επιστημονικής έρευνας.
Δηλαδή:
  Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για την επίλυση ενός προβλήματος συμπεράσματα επιστημονικών ερευνών που έχουν γίνει πλατειά αποδεκτές στην κοινή γνώμη αρκεί να είμαστε έτοιμοι να τα τροποποιήσουμε ανάλογα αν προκύπτουν συμπληρωματικά ή διαφορετικά στοιχεία από νέες έρευνες.
Π.Χ.
Άλλο το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας
  .>>                 >>>          >>             Αμερικής
   >>                  >>>         >>             Γερμανίας
   >>                  >>>          >>            Αλβανίας.

1.     Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΑΥΘΕΝΤΙΑΣ

  Όταν αποδεχόμαστε τη γνώμη ενός διάσημου ανθρώπου χωρίς να την εξετάσουμε.
Π.Χ.
« Ο Αριστοτέλης λέει ………..»
« Ο καρδιοχειρούργος  Σπύρου λέει…………..»
  Την χρησιμοποιούμε υπό προυποθέσεις όταν πρέπει να πάρουμε έτοιμη τη λύση
σε κάποιο πρόβλημα από κάποια «ΑΥΘΕΝΤΙΑ» γιατί δεν έχουμε την ικανότητα
ή τη δυνατότητα να βγάλουμε συμπεράσματα μόνοι μας.
  Κάποιος θεωρείται ΑΥΘΕΝΤΙΑ σε ένα τομέα όταν:
α) έχει ευρεία αναγνώριση από τους συναδέλφους του στον τομέα του.
β) ζει στο σήμερα
γ) είναι αμερόληπτος.


         3.  Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ  ΜΕΘΟΔΟΣ
       Υπάρχει η φιλοσοφική άποψη ότι η γνώση μπορεί να επιτευχθεί με τη λογική
που είναι ανώτερη από την εμπειρία.
  Όσοι ακολουθούν αυτή την άποψη ονομάζονται Ορθολογιστές επειδή πιστεύουν
στη δύναμη του Ορθού-λόγου για την επίλυση προβλημάτων.
  Η Ορθολογιστική μέθοδος χρησιμοποιεί συνήθως τον παραγωγικό συλλογισμό
που σκοπό έχει την εξαγωγή συμπερασμάτων από ορισμένες προτάσεις.
Π.Χ.
  Το  Α  είναι ίσο με το  Β
  Το  Γ  είναι ίσο με το   Β   άρα και
  Το  Α   είναι ίσο με το  Γ

ΑΡΧΕΣ  ΤΗΣ  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ  ΕΡΕΥΝΑΣ

1.     ΑΙΤΙΟΚΡΑΤΙΑ
2.     ΕΜΠΕΙΡΙΟΚΡΑΤΙΑ
3.     ΑΠΛΟΤΗΤΑ
4.     ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ.
                     
1.     ΑΙΤΙΟΚΡΑΤΙΑ

  Είναι η παραδοχή ότι το σύμπαν διέπεται από καθορισμένους νόμους και ότι όλα τα φαινόμενα που παρατηρούμε γύρω μας έχουν κάποια αιτία.
      Αντίθετη άποψη:
     Αρχή της απροσδιοριστίας = ότι όλα τα πράγματα δεν υπακούν σε καθορισμένους νόμους και ότι συμβαίνουν τυχαία και απρόβλεπτα.
  Αν δεχθούμε την απροσδιοριστία τότε δεν έχουμε επιστήμη.
ΑΛΛΑ η Αιτιοκρατία:
   α) δεν ισχυρίζεται ότι η επιστήμη μπορεί να προβλέψει με βεβαιότητα τα                                                           αποτελέσματα ορισμένων αιτιών. Π.Χ. σεισμός.
   β) δεν πρέπει να ταυτίζεται με την Μοιρολατρία . Π.Χ. ο μοιρολάτρης λέει « ότι και να κάνουμε το αποτέλεσμα είναι το ίδιο».
          Ο Αιτιοκράτης  λέει « αν κάνουμε αυτό τότε το αποτέλεσμα θα είναι εκείνο».
          
2.     ΕΜΠΕΙΡΙΟΚΡΑΤΙΑ

   Βασίζεται στην άποψη ότι η παρατήρηση και η εμπειρία είναι τα βασικά μέσα για την απόκτηση της γνώσης.
    Α. Ο εμπειριοκράτης  επιμένει ότι η κάθε υπόθεση πρέπει να ελέγχεται εμπειρικά για να γίνει δεκτή ή να απορριφθεί.
   Β. Ο εμπειριοκράτης σκέπτεται επαγωγικά και επιδιώκει να εξάγει συμπεράσματα μόνο από επί μέρους παρατηρήσεις.
        Υπάρχουν δύο μορφές επαγωγής:
1.     Η τέλεια επαγωγή  όταν παρατηρούμε όλα τα μέλη του συνόλου.
Π.Χ. «τα μέταλλα διαστέλλονται όταν θερμανθούν»
2.     Η ατελής επαγωγή όταν παρατηρούμε ένα δείγμα του συνόλου και κάνουμε γενικεύσεις.
Π.Χ. « ο έπαινος στους μαθητές αυξάνει το ενδιαφέρον τους για το μάθημα»


                    3   ΑΠΛΟΤΗΤΑ

   Λέει ότι από διάφορες θεωρίες που δίνουν εξίσου ικανοποιητικές εξηγήσεις για διάφορα φαινόμενα η επιστήμη δέχεται την πιο απλή θεωρία σαν ορθή.


                            
                          4.   ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ

   Ο ερευνητής δεν κρύβει ούτε απορρίπτει τα αποτελέσματα της έρευνας, αν αυτά βρίσκονται σε αντίθεση με τις προσωπικές του απόψεις.
   Έχει προσωπική προτίμηση μόνον για την επιλογή του προβλήματος που θα ερευνήσει.


 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ

1.     Το ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
α) προσωπικό στον ερευνητή
β) κοινωνικό στους επιστήμονες και στο κοινό.
2.     ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Τι διαθέτει  à Τι θα κερδίσει {ωφέλειες}
3.     Η ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ
4.     Η ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

                                                                                                             {σελ.63}
1.     Να αναφέρονται σε ένα σημαντικό τομέα της σύγχρονης τεχνολογίας.
2.     Να μπορούν να μελετηθούν στο εργαστήριο με τα διαθέσιμα εργαλεία και υλικά.
3.     Να απαιτούν τη χρήση ενός ικανοποιητικού αριθμού πληροφόρησης από
το τεχνολογικό περιβάλλον.
4.     Να απαιτούν την σχεδίαση και κατασκευή δοκιμίων για την πραγματοποίηση    των πειραμάτων  και τη χρήση μιας ποικιλίας εργαλείων και υλικών.
5.     να απαιτούν την κατασκευή ενός ικανοποιητικού αριθμού δοκιμίων για να εξασφαλισθεί ποιότητα και αξιοπιστία στα ερευνητικά αποτελέσματα.

Μερικά θέματα μπορεί να απαιτούν από τους μαθητές να κατασκευάσουν:
 α) Συσκευές για μετρήσεις που θα χρησιμοποιήσουν στα πειράματά τους.        
           β) Διάφορα εξαρτήματα που θα του βοηθήσουν στην πραγματοποίηση των   πειραμάτων. 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ  ΕΡΕΥΝΑΣ  (σελ.20.)


Α. ΒΑΣΙΚΗ  έρευνα
Β. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ  έρευνα

  Α. Σ την βασική έρευνα ο ερευνητής ενδιαφέρεται για την ανακάλυψη νέας γνώσης χωρίς να τον νοιάζει  αν τα αποτελέσματά της έρευνας του θα έχουν πρακτική εφαρμογή.
  Διατυπώνει γενικές θεωρίες που ίσως προς το παρόν να μην έχουν άμεση χρησιμότητα για την κοινωνία.
  Ενδιαφέρεται περισσότερο για την γνώση και λιγότερο για τη χρησιμότητα των αποτελεσμάτων της έρευνας του.

  Β. Στην εφαρμοσμένη έρευνα ο ερευνητής ασχολείται με ένα πρόβλημα που απασχολεί αυτή τη στιγμή την κοινωνία. Η επίλυση του προβλήματος αποδίδει άμεσο κοινωνικό ή οικονομικό όφελος.

  ΣΗΜΕΡΑ τα κράτη συνήθως χρηματοδοτούν Εφαρμοσμένες έρευνες γιατί από αυτές περιμένουν άμεσα αποτελέσματα και οικονομικά οφέλη.

 Η Βασική έρευνα δεν παραμένει πάντοτε βασική. Αργά ή γρήγορα θα μετατραπεί σε Εφαρμοσμένη, επιστήμη και τελικά σε τεχνολογία.Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ_- ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ


 Η διαδικασία συλλογής στοιχείων στην έρευνα ονομάζεται ΜΕΤΡΗΣΗ (σελ.57)

 Με τη λέξη μέτρηση εννοούμε την αντιστοίχιση:
     Αριθμών  ή
     Λέξεων    ή
     Συμβόλων                σε      Αντικείμενα  ή
                                                Άτομα           ή
                                                Ιδιότητες       ή
                                                 Γεγονότων
Σύμφωνα με κάποιον κανόνα.

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ (σελ.38)
 Τα αντικείμενα, άτομα, ιδιότητες ή γεγονότα που μετράμε ονομάζονται μεταβλητές. Σημαίνει κάτι που μεταβάλλεται και παίρνει διαφορετικές τιμές.            
 Σε αντίθεση με τις σταθερές που δεν μπορούμε να τις μετρήσουμε. Σημαίνει το χαρακτηριστικό εκείνο που δεν παίρνει διαφορετικές τιμές για τα διάφορα στοιχεία ενός συνόλου.
Π.Χ. <η υπηκοότητα των Ελλήνων>
    Είναι μεταβλητή όταν αναφέρεται στο σύνολο των πολιτών όλου του κόσμου.
Αλλά  είναι σταθερά όταν αναφέρεται στους πολίτες της Ελλάδος,
Υπάρχουν μεταβλητές:
Α) φυσικές : Π.Χ. το μήκος, το βάρος, το ύψος, η θερμοκρασία, ο χρόνος, η ένταση
                                του θορύβου κ.λ.π.
Β) βιολογικές: Π.Χ. το φύλο, η ηλικία, η φυλή, το χρώμα των ματιών κ.λ.π.
Γ) κοινωνικές: Π.Χ. η υπηκοότητα , η εκπαίδευση, το επάγγελμα, η αστική
                                   Κατάσταση κ.λ.π.
Δ) ψυχολογικές: Π.Χ. το άγχος, ο δείκτης νοημοσύνης, το ενδιαφέρον, οι διαθέσεις.

Διακρίνονται σε :
1. Ποιοτικές : όταν οι τιμές μιας μεταβλητής είναι λέξεις ή σύμβολα.
    Π.Χ.
  Μεταβλητή : Υπηκοότητα
 Τιμές (επίπεδα): Έλληνας, Γάλλος, Ιταλός, Αλβανός κ.λ.π.
2. Ποσοτικές: όταν οι τιμές μιας μεταβλητής είναι αριθμοί.
    Π.Χ.
  Μεταβλητή : Αριθμός απουσιών
  Τιμές (επίπεδα) : 0,1,2,3,4,5,…….
  Οι ποσοτικές μεταβλητές διακρίνονται επίσης σε :
  α) συνεχείς όταν μπορούν να πάρουν οποιαδήποτε τιμή ενός διαστήματος μεταξύ
                      δύο αριθμών  α και β.
                      Σημαίνει ότι μπορούν να πάρουν οποιαδήποτε δεκαδική τιμή του
                      διαστήματος  α – β.
           Π.Χ.  το ύψος μπορούμε να το μετρήσουμε σε αριθμούς με πολλά δεκαδικά
                     ψηφία. M , dm, cm , mm  κ.λ.π.
  β) ασυνεχείς όταν μπορούν να πάρουν μόνον ακέραιες τιμές.
           Π.Χ.  ο αριθμός των απουσιών.

ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ (σελ.39)

  Ανεξάρτητες   ----------------à   Εξαρτημένες
    (αίτιο)                                        (αποτέλεσμα)
Π.Χ.
< Η επίδραση της ώρας  που διεξάγεται το μάθημα στην προσοχή των μαθητών>
                             αίτιο                                                   αποτέλεσμα
Η τιμή που θα πάρει η εξαρτημένη μεταβλητή εξαρτάται από την τιμή της ανεξάρτητης.

        
  ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (σελ. 57-58-59)

  Οι κλίμακες που μπορούμε να μετρήσουμε τις μεταβλητές είναι (4).

1.     Ονομαστικές κλίμακες (σελ. 57)
Μετρούμε μόνο ποιοτικές μεταβλητές .
Οι τιμές πάνω στις κλίμακες αυτές είναι λέξεις , γράμματα , ή αριθμοί (όταν αυτοί δεν έχουν ποσοτική σημασία , αλλά έχουν έννοια συμβόλων).
Π.Χ.
   α) μεταβλητή : κατεύθυνση στο Λύκειο
        τιμές          : θεωρητική , θετική , τεχνολογική.
   β) μεταβλητή : τμήμα ή τάξη  στο Λύκειο
        τιμές          : A , Β , Γ.
   γ) μεταβλητή  : θέση στην ομάδα μπάσκετ
        τιμές          :  1 , 2 , 3 , 4 , 5  (οι αριθμοί δηλώνουν τις θέσεις των παικτών).

2.     Τακτικές ή Ιεραρχικές κλίμακες (σελ.58)
 Μετρούμε ποιοτικές μεταβλητές.. Δηλώνουν την σειρά που κατέχει κάθε άτομο ή αντικείμενο μέσα σε μια ομάδα .
Π.Χ.
α) Στο διαγώνισμα της Τεχνολογίας ο Κώστας ήρθε  1ος , ο Γιάννης 2ος , ο Τάκης 3ος …………η Μαρία  ν ..Έχουμε τοποθετήσει τα άτομα πάνω σε μια τακτική κλίμακα
 1ος  > 2ος > 3ος  > ………ν .
β) Υπουργός > Υφυπουργός > Προϊστάμενος > Διευθυντής > Καθηγητής .
    Έχουμε τοποθετήσει τα άτομα πάνω σε μια ιεραρχική κλίμακα.

3.     Διαστημικές κλίμακες (σελ. 59)
 Μετρούμε ποσοτικές μεταβλητές.
Οι τιμές πάνω στις διαστημικές κλίμακες είναι αριθμοί .
Ονομάζονται διαστημικές γιατί μπορούν να χωριστούν σε ίσα διαστήματα .
Π.Χ.
          Α…….Β…………………..Γ…….Δ.      μαθητές

          8……..9…………………..16……17.  βαθμολογία στην Τεχνολογία
Το διάστημα  (βαθμολογία) 8 – 9 είναι ίσο με το διάστημα  16 – 17  . Αλλά δεν
σημαίνει ότι ο μαθητής  Γ έχει διπλάσιες γνώσεις από τον  Α . Και ούτε οι δύο Α
έχουν ίσες γνώσεις με τον  Γ . Διότι το  (0) είναι αυθαίρετο.
Π.Χ. θερμοκρασία
        Χρονολογία
       Δείκτης νοημοσύνης.

4.     Αναλογικές κλίμακες (σελ.59)
Μετρούμε φυσικές μεταβλητές όπως το ύψος , το βάρος , το εμβαδόν , ο χρόνος κ.λ.π.
Διαφορά από τις διαστημικές είναι ότι το (0) δεν είναι αυθαίρετο ,αλλά σημαίνει έλλειψη της ιδιότητας που μετράμε.
  Στις αναλογικές κλίμακες ισχύουν οι αναλογίες.
Π.Χ. α) Τα 80 κιλά είναι διπλάσια από τα  40 κιλά.
         β)  Τα  3 μέτρα είναι τριπλάσια από το  1  μέτρο.
 Οι αριθμοί στις αναλογικές κλίμακες μπορούν να αφαιρεθούν , να διαιρεθούν κ.λ.π.
              ΕΙΔΗ  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

·        ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ
·        ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ  ΕΡΕΥΝΑ
·        ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ  Ή  ¨ ΕΡΕΥΝΑ  ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ¨

  ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ (σελ.42)
 Έχει κύριο σκοπό την εκτίμηση της κατανομής ενός συνόλου στα διάφορα επίπεδα μιας μεταβλητής που παρουσιάζει ενδιαφέρον. Π.Χ. « οι πολιτικές δημοσκοπήσεις ».
  Δίνουμε συνήθως :  ερωτηματολόγια  γραπτά  ή
                                   διεξάγουμε συνεντεύξεις.
  Επιδιώκουμε να
 συσχετίσουμε τις  κοινωνικές μεταβλητές :
            Π.Χ.  ονοματεπώνυμο (αν θέλουμε απαντήσεις  επώνυμα )
                      Ηλικία
                     Τόπος κατοικίας
                    Επάγγελμα
                    Μόρφωση
                    Αστική κατάσταση κ.λ.π.
     Με τις ψυχολογικές μεταβλητές
            Π.Χ. τι πιστεύει
                    Πως αισθάνεται
                    Πως αντιδρά ένα άτομο σε ένα θέμα κ.λ.π.


ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ   ΕΡΕΥΝΑ  (σελ.43)

  Μελετά τη σχέση μεταξύ μεταβλητών αλλά η ανεξάρτητη μεταβλητή επηρεάζεται
από τον ερευνητή.
  Τα  στοιχεία της μελέτης τοποθετούνται από τον ερευνητή στα διάφορα επίπεδα της ανεξάρτητης μεταβλητής. Τις τιμές που θα πάρει η ανεξάρτητη μεταβλητή τις δίνει ο ερευνητής.
   Η μεταβλητή που είναι ανεξάρτητη και επηρεάζεται από τον ερευνητή συμβολίζεται με    ( Χ ).
   Ενώ η εξαρτημένη η οποία το μέγεθός της εξαρτάται από το ( Χ ) συμβολίζεται
με ( Υ ).

Κατηγορίες πειραματικής έρευνας
Α. ΑΤΕΛΕΙΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ
Β. ΤΕΛΕΙΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ
Γ. ΣΧΕΔΟΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ   Α. ΑΤΕΛΕΙΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ

   Εμφανίζουν ατέλειες στον σχεδιασμό και δεν δίνουν αξιόπιστα αποτελέσματα .
  Χρησιμοποιούνται λόγω άγνοιας από πολλούς ερευνητές με συνέπεια  την παραγωγή έρευνας χαμηλής στάθμης..
  Οι κυριότεροι σχεδιασμοί στην κατηγορία αυτή είναι  (3).

1.     Έρευνα μιας μόνο μέτρησης
  Στον σχεδιασμό αυτόν ο ερευνητής επιδρά στα άτομα του δείγματος με την ανεξάρτητη μεταβλητή  (Χ) και κατόπιν μετρά πάνω σ’αυτά την εξαρτημένη μεταβλητή  ( Υ ).
  Ο συμβολισμός του σχεδιασμού αυτού είναι :
                     Χ                              Υ
  Κατόπιν από την τιμή της  (Υ) βγάζει συμπεράσματα για το αν η  (Χ) είχε καλή ή κακή επίδραση.
  Ο παραπάνω σχεδιασμός πρέπει να αποφεύγεται γιατί οδηγεί σε λανθασμένα συμπεράσματα διότι συνήθως δεν γίνεται καμιά σύγκριση με άλλα άτομα ισοδύναμου δείγματος.

   2. Έρευνα μιας μέτρησης προ και μιας μέτρησης μετά.
  Στον σχεδιασμό αυτόν πριν επιδράσει η (Χ) πάνω στα άτομα του πειράματος μετράμε την τιμή της μεταβλητής  (Υ) και την συμβολίζουμε  προ). Κατόπιν η (Χ) επιδρά πάνω στα άτομα του πειράματος και μετά ξανά μετράμε την μεταβλητή (Υ) την συμβολίζουμε  μετά ).
  Ο σχεδιασμός αυτός έχει τον εξής συμβολισμό :
                     Υ προ                    Χ                    Υ μετά
  Ο σχεδιασμός αυτός έχει τα εξής μειονεκτήματα:

α. Σφάλμα ιστορίας (σελ.49)
  Σε πειράματα που εκτελούνται για μεγάλα διαστήματα πολλοί ανεπιθύμητοι παράγοντες μπορεί να επιδράσουν για να αλλάξουν την τιμή της εξαρτημένης μεταβλητής (Υ) εκτός από την πειραματική επίδραση της (Χ).
  Το σφάλμα που γίνεται στην μέτρηση  (Υ μετά ) λόγω επίδρασης εξωτερικών παραγόντων ονομάζεται σφάλμα ιστορίας.

  Αντιμετωπίζεται

  όταν έχουμε όλα τα άτομα του πειράματος εκτεθειμένα στις ίδιες συνθήκες περιβάλλοντος χωρίς να έχουν επίδραση από εξωτερικούς παράγοντες.

 β. Σφάλμα ωριμότητας (σελ.50)
  Σε μια άλλη έρευνα υπάρχει περίπτωση στο χρονικό διάστημα μεταξύ των μετρήσεων  (Υ προ) και μετά) να αλλάξουν οι συνθήκες μέσα στον οργανισμό των ατόμων του πειράματος.
  Πιθανόν τα άτομα να έχουν κουραστεί ή
                                               βαρεθεί  ή
                                              να έχουν αναπτυχθεί σωματικά και διανοητικά.
  Το σφάλμα που γίνεται στη μέτρηση (Υ μετά) ΟΧΙ επειδή επέδρασε η (Χ) αλλά επειδή τα άτομα του δείγματος άλλαξαν εσωτερικά ονομάζεται σφάλμα ωριμότητας.
  Αντιμετωπίζεται   
 όταν έχουμε τα διάφορα άτομα του πειράματος (όλα) εκτεθειμένα στην προβλεπόμενη μεταχείριση την ίδια χρονική στιγμή.
Κάθε επίδραση στην (Υ) κάτω από τις συνθήκες αυτές σαν συνάρτηση του χρόνου θα είναι η ίδια για διάφορα επίπεδα (τιμές) της (Χ).

   γ. Σφάλμα προεξέτασης . Προηγούμενες μετρήσεις (σελ.51)
  Σε μια έρευνα μιας μέτρησης (προ) και μιας μέτρησης (μετά) η ίδια ομάδα ατόμων εξετάζεται πριν από την πειραματική επίδραση της (Χ) καθώς και μετά από αυτή. Συνήθως όμως και μόνο η εξέταση προ) επηρεάζει τα αποτελέσματα της εξέτασης μετά) και αυτό ανεξάρτητα από την πειραματική επίδραση της (Χ).
 Το σφάλμα που γίνεται στις μετρήσεις (Υ μετά) επειδή υπήρξε η (Υ προ) χωρίς να υπάρχει πειραματική επίδραση (Χ) ονομάζεται σφάλμα προεξέτασης.

   δ. Σφάλμα τρόπου μέτρησης. Χρήση οργάνων μέτρησης (σελ.51)
  Σε μια έρευνα υπάρχει περίπτωση μεταξύ των μετρήσεων προ) και μετά) να γίνουν λάθη στη διαδικασία των μετρήσεων που έχουν σχέση με τα  όργανα μέτρησης ( συσκευές , μηχανήματα , ερωτηματολόγια , τέστ κ.λ.π.) ή με τον ερευνητή (αύξηση απόδοσης , κόπωση , άλλος ερευνητής κ.λ.π.).
 Το σφάλμα που γίνεται στη μέτρηση (Υ μετά ) ΟΧΙ επειδή επέδρασε η (Χ) αλλά επειδή δεν έγινε σωστή χρήση των οργάνων μέτρησης ονομάζεται σφάλμα μέτρησης.

  Αντιμετωπίζεται

όταν χρησιμοποιούμε τα σωστά όργανα και δεν αλλάζει ο ερευνητής.

   ε. Σφάλμα Στατιστικής Παλινδρόμησης  (σελ.52)
  Σε μια έρευνα υπάρχει περίπτωση ο ερευνητής να σχηματίσει την πειραματική του ομάδα από άτομα που διαλέχτηκαν επειδή στη μέτρηση προ) είχαν πολύ μικρές ή πολύ μεγάλες τιμές σε σχέση με τα άλλα.
Π.Χ. 1. Μέσος όρος ύψους καλαθοσφαιριστών σε σχέση με τον μέσο όρο ύψους                                των γονέων τους.
 2. Κακοί μαθητές ή πολύ καλοί μαθητές.
 3. Χαμηλή απόδοσης εργασίας ή υψηλή απόδοση.
  Το φαινόμενο της παλινδρόμησης προς το μέσο όρο δημιουργεί το σφάλμα στατιστικής παλινδρόμησης , δηλαδή την εσφαλμένη εντύπωση ότι η πειραματική επίδραση της  (Χ) πραγματικά μεταβάλλει την τιμή της μεταβλητής (Υ).
 Το σφάλμα που γίνεται στη μέτρηση (Υ μετά ) ΟΧΙ επειδή επέδρασε η (Χ) αλλά επειδή  επιλογή των ατόμων έγινε με βάση ακραίες τιμές ως προς τον μέσο όρο ονομάζεται σφάλμα παλινδρόμησης.
  Αντιμετωπίζεται
 όταν η επιλογή των ατόμων γίνεται όχι με βάση τις ακραίες τιμές μιας μεταβλητής (Υ προ ) αλλά τυχαία.
 στ. Σφάλμα αποχώρησης
 Σε μια έρευνα υπάρχει περίπτωση ορισμένα άτομα να αποχωρήσουν από το πείραμα. Τότε η μέτρηση  (Υ μετά) θα γίνει σε λιγότερα άτομα,
 Τα  άτομα που αποχώρησαν , αν εξετάζονταν , θα έκαναν την (Υ μετά ) να έχει διαφορετική τιμή.
  Το σφάλμα που γίνεται στη μέτρηση (Υ μετά ) σε λιγότερα άτομα από τη μέτρηση (Υ προ ) λόγω αποχώρησης ατόμων ονομάζεται σφάλμα αποχώρησης.


3. Έρευνα μιας μέτρησης μετά  σε συμπτωματικές ομάδες
  Στο σχεδιασμό αυτό εκτός από την πειραματική ομάδα που δέχεται την πειραματική επίδραση της ( Χ ) χρησιμοποιείται και μια ομάδα ελέγχου , δηλαδή μια ομάδα ατόμων που δεν υφίσταται την επίδραση της ( Χ ).
  Κατόπιν γίνεται μέτρηση της μεταβλητής ( Υ ) και στις δύο ομάδες.
 Αν υπάρχει στατιστική σημαντική διαφορά των μέσων τιμών της ( Υ ) στις δύο ομάδες , αυτή αποδίδεται στην πειραματική επίδραση της  ( Χ ) στη μια ομάδα.
  Ο σχεδιασμός αυτός έχει τον εξής συμβολισμό :
          Πειραματική ομάδα          Χ                    Υ
         ----------------------------------------------------------
          ομάδα   ελέγχου                -Χ                     Υ
  -Χ = έλλειψη πειραματικής επίδρασης
διακεκομμένη γραμμή =  οι ομάδες είναι συμπτωματικές και δεν έχουν σχηματιστεί τυχαία.
  Ο σχηματισμός αυτός έχει τα εξής μειονέκτημα :
 Το σφάλμα επιλογής των ομάδων (σελ.53)
 Διότι η επιλογή της πειραματικής ομάδας έγινε συμπτωματικά και όχι τυχαία.


Β. ΤΕΛΕΙΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ

Έχουν το χαρακτηριστικό ότι τα άτομα στην πειραματική ομάδα και την ομάδα ελέγχου έχουν τοποθετηθεί κατά τυχαίο τρόπο και συνεπώς οι ομάδες θεωρούνται ισοδύναμες.
  Δύο είναι οι κυριότεροι σχεδιασμοί:
1.     Έρευνα της μιας μέτρησης μετά  σε ισοδύναμες ομάδες.
 Στην περίπτωση αυτή οι δύο ομάδες σχηματίζονται με τυχαία δειγματοληψία από τον ίδιο πληθυσμό.  
  Ο σχεδιασμός συμβολίζεται                                                                                                                                                            Πειραματική  ομάδα             Χ                    Υ  
 Ομάδα   ελέγχου                  -Χ                     Υ 
-   Χ = έλλειψη πειραματικής επίδρασης
 Συνεχόμενη γραμμή = οι ομάδες είναι ισοδύναμες και έχουν σχηματιστεί τυχαία. Στο σχεδιασμό της μιας μέτρησης μετά σε ισοδύναμες ομάδες ο ερευνητής ασκεί την επίδραση της  ( Χ ) μόνον στην πειραματική ομάδα και κατόπιν μετρά την μεταβλητή ( Υ )  και στις δύο ομάδες.. Κάθε διαφορά στην τιμή  ( Υ ) της μιας ομάδας από την άλλη θα οφείλεται στην πειραματική επίδραση της ( Χ ) .

2.     Έρευνα της μιας μέτρησης προ και μιας μέτρησης μετά σε ισοδύναμες ομάδες.
  Στον σχεδιασμό αυτόν , ο ερευνητής σχηματίζει τις δύο ισοδύναμες ομάδες παίρνοντας τα άτομα με τυχαία δειγματοληψία από έναν κοινό πληθυσμό και τοποθετώντας τα κατά επίσης τυχαίο τρόπο σε μια απ’ τις δυο ομάδες .
  Αφού επιλεγούν τα άτομα των δύο ομάδων διενεργούμε την μέτρηση  ( Υ προ)
και στις δύο ομάδες.. Κατόπιν επιδρούμε με την πειραματική επίδραση ( Χ ) στην πειραματική ομάδα . Τελικά διενεργούμε την μέτρηση  ( Υ μετά ) και στις δύο ομάδες .
  Ο σχεδιασμός συμβολίζεται :
 Πειραματική ομάδα         Υ προ              Χ                Υ μετά
   Ομάδα  ελέγχου              Υ προ            -Χ                 Υ μετά
 Ο σχεδιασμός αυτός θεωρείται ο καλύτερος στην επιστημονική έρευνα διότι είναι απαλλαγμένος από όλα τα σφάλματα που επηρεάζουν το εσωτερικό κύρος της έρευνας , όπως σφάλμα ιστορίας , ωρίμανσης , προεξέτασης κ.λ.π.


Γ. ΣΧΕΔΟΝ  ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ

  Ονομάζονται οι έρευνες στις οποίες η πειραματική ομάδα και η ομάδα ελέγχου (ΔΕΝ) έχουν σχηματιστεί με τυχαία δειγματοληψία και συνεπώς δεν θεωρούνται ισοδύναμες. Οι ομάδες στις σχεδόν πειραματικές έρευνες είναι συμπτωματικές.

1.     Έρευνα μιας μέτρησης προ και μιας μέτρησης μετά σε συμπτωματικές ομάδες.
  Στην έρευνα αυτή χρησιμοποιούμε την μια συμπτωματική ομάδα σαν πειραματική και την άλλη σαν ομάδα ελέγχου .
  Αφού κάνουμε την μέτρηση (Υ προ ) και στις δύο ομάδες , η πειραματική ομάδα  μόνο δέχεται την επίδραση της ( Χ ) . Κατόπιν κάνουμε την μέτρηση ( Υ μετά )και στις δύο ομάδες .
  Πειραματική ομάδα          Υ προ               Χ               Υ μετά
------------------------------------------------------------------------------- 
  ομάδα    ελέγχου                 Υ προ             -Χ               Υ μετά
  Χρησιμοποιείται κυρίως στην Εκπαιδευτική έρευνα επειδή μέσα στο σχολείο είναι δύσκολο να σχηματιστούν τυχαίες – ισοδύναμες ομάδες , διότι αυτό διαταράσσει την ομαλή λειτουργία του σχολείου.


ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ  ΕΡΕΥΝΑ  Ή  ΕΡΕΥΝΑ  «ΕΚ  ΤΩΝ  ΥΣΤΕΡΩΝ »(σελ.43)

  Στην  περιγραφική έρευνα οι τιμές των μεταβλητών έχουν προκύψει ανεξάρτητα από τη θέληση του ερευνητή .Αντίθετα με την πειραματική όπου εκεί οι τιμές της  ανεξάρτητης μεταβλητής τοποθετούνται από τον ερευνητή .
  Η πληροφόρηση που προσφέρεται από την περιγραφική έρευνα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην πράξη :
·        Για την πρόβλεψη γεγονότων
·        Για τη διαμόρφωση θεωριών
·        Για τον έλεγχο αν ισχύουν οι θεωρίες .

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (σελ. 46)


  1. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ  « ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ »
Στην έρευνα αυτή συγκρίνονται δύο ή περισσότερες ομάδες που διαφέρουν ως προς κάποιο χαρακτηριστικό.
 Τα συμπεράσματά της αναφέρονται στην εξαρτημένη μεταβλητή που προκύπτουν από τα γεγονότα.
 Στη μορφή αυτής της περιγραφικής έρευνα καθορίζονται συνήθως ομάδες στοιχείων που διαφέρουν ως προς την ανεξάρτητη μεταβλητή κατά γνωστά μεγέθη και μελετάται η διαφορά των ομάδων αυτών προς την εξαρτημένη μεταβλητή .
Π.Χ.
1.     Η σχέση μεταξύ του καπνίσματος και του καρκίνου των πνευμόνων.
   Υποστηρίζεται ότι ομάδες ανθρώπων που διαφέρουν ως προς την εκδήλωση ή μη της ασθένειας (εξαρτημένη μεταβλητή ) διαφέρουν επίσης και ως προς τη συνήθεια να καπνίζουν ή όχι (ανεξάρτητη μεταβλητή).
2.     Η σχέση μεταξύ της ικανότητας στο διάβασμα των μαθητών με το αν φοίτησαν σε νηπιαγωγείο ή όχι.
Εξαρτημένη = ικανότητα στο διάβασμα
Ανεξάρτητη = φοίτηση στο νηπιαγωγείο
Βασικό πρόβλημα :
Είναι η έλλειψη δυνατότητας ελέγχου από τον ερευνητή και άλλων μεταβλητών , επιπλέον της ανεξάρτητης που πιθανόν να δημιουργούν τις διαφορές στην εξαρτημένη μεταβλητή.

3.     ΣΥΣΧΕΤΙΣΤΙΚΗ  ΕΡΕΥΝΑ  «ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ»

  Η έρευνα αυτή μελετά το είδος της σχέσης που υπάρχει μεταξύ των μεταβλητών στις οποίες όμως καμιά μεταβλητή δεν θεωρείται ότι μεταβάλλεται ως αποτέλεσμα κάποιας άλλης.
  Δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε ποια μεταβλητή αποτελεί την αιτία (ανεξάρτητη) και ποια το αποτέλεσμα  (εξαρτημένη).
 Π.Χ. 1. Η μελέτη της σχέσης μεταξύ της ικανότητας στα μαθηματικά ( μεταβλητή Α ) και της ικανότητας στην ανάγνωση ( μεταβλητή Β ).
2.     Σχέση μεταξύ Δείκτη Νοημοσύνης και επίδοσης στο σχολείο.

3.     Σχέση μεταξύ επίδοσης στα μαθηματικά και επίδοση στη φυσική και χημεία.
Αν ένας ερευνητής καταλήξει στο συμπέρασμα ότι υπάρχει υψηλή συσχέτιση της επίδοσης στα μαθηματικά και της επίδοσης στη φυσική και στη χημεία, τότε αν δει ότι ένας μαθητής έχει υψηλή επίδοση στα μαθηματικά μπορεί να προβλέψει ότι αυτός ο μαθητής θα έχει υψηλή επίδοση και στη φυσική και στη χημεία.

H περιγραφική έρευνα για :
·        Πρόβλεψη
·        Νέες θεωρίες
·        Έλεγχο των παλαιών θεωριών


Η  ΘΕΩΡΙΑ , Η ΕΡΕΥΝΑ  ΚΑΙ Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (σελ.40)

  Οι θεωρίες προσπαθούν να εξηγήσουν πραγματικά γεγονότα .
  Οι προβλέψεις που γίνονται με βάση τις διαθέσιμες θεωρίες ονομάζονται υποθέσεις. Κατόπιν συγκρίνονται τα θεωρητικά συμπεράσματα στα οποία οδηγούν οι θεωρίες που υπάρχουν με τα πραγματικά γεγονότα και τα πειραματικά αποτελέσματα .
  Διαφορά μεταξύ επιστημονικών θεωριών και των άλλων θεωριών ( π.χ. Θρησκεία ) είναι το γεγονός ότι πρέπει να διατυπώνονται κατά τρόπο ώστε να είναι δυνατόν να γίνουν συγκρίσεις μεταξύ των υποθέσεων που απορρέουν από αυτές και της πραγματικότητας που επαληθεύει ή απορρίπτει τις θεωρίες.
  Η λειτουργία της έρευνας είναι η προσφορά στοιχείων για τον σχολαστικό έλεγχο των υποθέσεων που προκύπτουν από τη θεωρία .
  Όμως τα ερευνητικά στοιχεία χρησιμοποιούνται επίσης και σαν βάση για την ανάπτυξη και την μεταβολή θεωριών .
  Ο συνδυασμός αυτός ελέγχου και συλλογής στοιχείων είναι αυτό που ονομάζουμε επιστημονική μέθοδο έρευνας.
Η  ΘΕΩΡΙΑ
 Τι κάνει àπροσπαθεί να εξηγήσει πραγματικά γεγονότα

Είδη àα) επιστημονική θεωρία
             β) άλλες (π.χ. θρησκευτικές , φιλοσοφικές )

Επιστημονικήà1. υπόθεση – πείραμα – απόδειξη (όχι απαραίτητα απόδειξη

Θεωρία                                                                             θεωρίας )

                        2. υπόθεση – πείραμα – απόρριψη (η θεωρία είναι ανεπαρκής)

                       3. λεπτομερής περιγραφή των μεταβλητών που χρησιμοποιήθηκαν
                      4. λεπτομερής περιγραφή των διαδικασιών à δυνατή η επανάληψη 

 

ΕΙΔΗ  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ  ΕΡΕΥΝΑΣ


·        ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ

·        ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  Α. ΑΤΕΛΕΙΣ
     ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ
1.     Μιας μόνον μέτρησης
2.     Μιας μέτρησης προ και μιας μετά
ΣΦΑΛΜΑΤΑ
    α. Ιστορίας
    β. Ωριμότητας
    γ. Προ-εξέτασης
    δ. Τρόπου μέτρησης – όργανα
    ε. Παλινδρόμησης
  στ. Αποχώρησης
3.     Μιας μέτρησης μετά σε συμπτωματικές ομάδες
ΣΦΑΛΜΑ
    α. Επιλογή των ομάδων
Β. ΤΕΛΕΙΕΣ
   ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ
1.     Μιας μέτρησης μετά σε ισοδύναμες ομάδες
2.     Μιας μέτρησης προ και μιας μέτρησης μετά σε ισοδύναμες ομάδες.
Γ. ΣΧΕΔΟΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ

             ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ

1.     Μιας μέτρησης προ και μιας μέτρησης μετά σε συμπτωματικές ομάδες.

·        ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ  ΕΡΕΥΝΑ  Ή ΕΡΕΥΝΑ «ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ»
     ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Α. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ
Β. ΣΥΣΧΕΤΙΣΤΙΚΗ


ΔΟΜΗ  ΤΗΣ  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ  ΕΡΕΥΝΑΣ

  Για την εκπόνηση κάθε επιστημονικής έρευνας πρέπει να γίνουν διάφορες δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες αυτές δεν γίνονται ανεξάρτητα , γιατί η κάθε μια βασίζεται πάνω στην προηγούμενη.
  Η κατάταξη των δραστηριοτήτων αυτών σε ένα ενιαίο , οργανωμένο σύνολο , δίνει στην έρευνα μια ορισμένη ΔΟΜΗ .
  Κάθε μια δραστηριότητα αποτελεί ένα διαφορετικό μέρος μέσα στην επιστημονική έρευνα..
  Τα πέντε μέρη μέσα στην επιστημονική έρευνα είναι :
  ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
                  I.      ΜΕΡΟΣ   :  Η  ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ  ΤΟΥ  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
               II.          «»        :  Η  ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
            III.          «»        :  Η  ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
            IV.          «»        :  ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
               V.          «»        :  Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ –
                      ΤΑ  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
     
             
            ΤΙΤΛΟΣ   ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

  Ο τίτλος θα πρέπει να δίνει στον αναγνώστη τη δυνατότητα να αντιληφθεί εύκολα το θέμα που διαπραγματεύεται η έρευνα  ( το περιεχόμενό της ) .
  Θα πρέπει να μπορεί να καταχωρείται :
§         σε καταλόγους
§         σε καρτέλες βιβλιοθηκών
§         στη μνήμη του ηλεκτρονικού υπολογιστή
ώστε η έρευνα να μπορεί να εντοπιστεί και να χρησιμοποιηθεί από άλλους ερευνητές.
  Για το λόγο αυτό , σκόπιμο είναι να αποφεύγονται :
·              συντομογραφίες
·              ξενικές λέξεις
·              μαθηματικοί τύποι και δείκτες
που δεν είναι δυνατόν να βρεθούν εύκολα.

  Χαρακτηριστικά του τίτλου :
             i.  Να είναι σύντομος και ακριβής .ΌΧΙ περισσότερες από 12 – 15 λέξεις.
           ii.  Να απεικονίζει τα όρια της έρευνας. Να εκφράζει τι μελετήθηκε και τι δεν μελετήθηκε.
          iii.  Να απεικονίζει όλα τα σημεία που διαπραγματεύεται η έρευνα και να περιλαμβάνει όλες τις μεταβλητές που μελετήθηκαν .
( τουλάχιστον δύο , ΜΙΑ ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΗ ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ).Παραδείγματα τίτλων έρευνας :
1. “ Η επίδραση της θερμοκρασίας διατήρησης στο ιξώδες των ρευστών προιόντων”
       ανεξάρτητη : Η θερμοκρασία    (αίτιο )
       εξαρτημένη : Το ιξώδες    ( αποτέλεσμα )
2. “ Η επίδραση του υποστρώματος στη ριζοβολία των φυλλοφόρων μοσχευμάτων
      ελιάς “
      ανεξάρτητη : το υπόστρωμα   ( αίτιο )
      εξαρτημένη : η ριζοβολία  ( αποτέλεσμα )
3. “Η επίδραση της ώρας διεξαγωγής του μαθήματος στην προσοχή των μαθητών”
      ανεξάρτητη :  η ώρα   ( αίτιο )
      εξαρτημένη :  η προσοχή (αποτέλεσμα )
4. “Η επίδραση του λιπάσματος στην ανάπτυξη των φυτών ”
     ανεξάρτητη : το λίπασμα  (αίτιο )
     εξαρτημένη : ανάπτυξη φυτών  ( αποτέλεσμα )
5. “  Σχέση μεταξύ αριθμού σπειρών ηλεκτρομαγνήτη στην ελκτική του δύναμη”
     ανεξάρτητη : ο αριθμός σπειρών  (αίτιο )
     εξαρτημένη : ελκτική δύναμη  ( αποτέλεσμα )
6. “ Σχέση μεταξύ προσανατολισμού παραθύρου και θερμοκρασίας δωματίου”
     ανεξάρτητη : προσανατολισμός παραθύρου  ( αίτιο)
     εξαρτημένη : θερμοκρασία δωματίου  ( αποτέλεσμα)

ΜΕΡΟΣ  Ι.  Η ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

  Στο πρώτο μέρος μιας επιστημονικής έρευνας θέλουμε να εξηγήσουμε αναλυτικά ποιο πρόβλημα θα ερευνήσουμε, ώστε ο αναγνώστης να έχει μια καθαρή εικόνα του προβλήματος και στις παραμικρές λεπτομέρειες.
  Για το σκοπό αυτό πρέπει να γράψουμε :
Πρώτα τον τίτλο και μετά το ΜΕΡΟΣ   Ι.  με τα παρακάτω ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1.     ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
α) Εισαγωγή  -  Γενικά στοιχεία
β) Παρουσίαση του προβλήματος
2.     ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
3.     ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
4.     ΟΡΙΣΜΟΙ
5.     ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ
6.     ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
7.     ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ


ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1.
 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
α) Εισαγωγή – Γενικά στοιχεία.
  Στην εισαγωγή προσπαθούμε να περιγράψουμε το σκηνικό μέσα στο οποίο θα διεξαχθεί η έρευνα.
  Προσπαθούμε να περιγράψουμε με ακρίβεια τα ερωτήματα στα οποία η έρευνα περιμένουμε να δώσει απαντήσεις.
Π.Χ.
1. Αν η έρευνα έχει τίτλο : « Η επίδραση της θερμοκρασίας διατήρησης στο ιξώδες των ρευστών τροφίμων » Τότε στα γενικά στοιχεία γράφουμε λίγα λόγια για : 
·        Τα  ρευστά τρόφιμα (ζελέδες, χυμούς, κέτσαπ, βούτυρο κ.λ.π.)
·        Το ιξώδες σαν συντελεστή ποιότητας
·        Τα πρόσθετα που βελτιώνουν το ιξώδες
·        Το ιξώδες και ρευστότητα
·        Η σημασία του ιξώδους στην εμφάνιση και αποδοχή του προϊόντος
·        Κ.λ.π.
2. Αν το θέμα μας έχει σχέση με την Εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση . Τότε αναφέρουμε σύντομα , τι είναι η Ε.Ε. και ποιες σχέσεις υφίστανται μεταξύ των μελών της σε θέματα που αφορούν την εκπαίδευση .
3.  Αν το θέμα έχει σχέση με την διοίκηση και την οργάνωση των Σχολείων Τεχνικής κα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ε.). Τότε κατατοπίζουμε τον αναγνώστη για την οργανωτική δομή των σχολείων αυτού του είδους.

β) Παρουσίαση του προβλήματος. (σελ. 33 )
  Αναλυτικά στο κεφάλαιο αυτό θα πρέπει:
·        Να περιγράφονται τα θέματα που διαπραγματεύεται η μελέτη.
·        Να εξηγούνται τα όρια της μελέτης όπως προσδιορίζονται στον τίτλο της έρευνας.
·        Να προσδιορίζονται και να περιγράφονται οι μεταβλητές του προβλήματος.
Π.Χ.
 Στην έρευνα για την επίδραση της θερμοκρασίας στο ιξώδες .
Γράφουμε :
 β) Παρουσίαση του προβλήματος
1.     θέματα μελέτης :
α) Το ιξώδες επηρεάζεται από τη θερμοκρασία
β) Οι θερμοκρασίες επεξεργασίας και αποθήκευσης στη ρευστότητα των προϊόντων.
2.     Οριοθέτηση :
Θα εξεταστεί το ιξώδες σε ένα εύρος θερμοκρασίας  0 – 40 C για τα προϊόντα μαγιονέζα , κέτσαπ  και βούτυρο .
3.     Μεταβλητές :  
α) Ανεξάρτητη : η θερμοκρασία
β) Εξαρτημένη : το ιξώδες . Μετρήσιμο μέγεθος : είναι η απόσταση εξάπλωσης σε εκατ. του προϊόντος σε ορισμένο χρόνο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2 .
ΣΚΟΠΟΣ  ΤΗΣ  ΕΡΕΥΝΑΣ (σελ. 33)
  Στο κεφάλαιο αυτό αναλύουμε και εξηγούμε τους λόγους για τους οποίους κάνουμε την έρευνα .
  Περιγράφουμε τους στόχους που επιδιώκουμε να ικανοποιήσουμε με την επίλυση του προβλήματος που μελετάμε .
  Σε πολλές περιπτώσεις , ο αναγνώστης , έχοντας υπόψη μόνο τον τίτλο της έρευνας δεν μπορεί να καταλάβει τι θα ερευνήσουμε.
  Για αυτό εξηγούμε στον αναγνώστη ποιο θέμα θα ερευνήσουμε ακριβώς .
Π.Χ.
α) Στο προηγούμενο παράδειγμα θα γράψουμε :
 Κεφάλαιο 2. Σκοπός της έρευνας
   Θα μελετηθεί η επίδραση της διαφορετικής θερμοκρασίας διατήρηση στη ρευστότητα των τριών προϊόντων ( μαγιονέζα – κέτσαπ – βούτυρο ).
β) Αν έχουμε το πρόβλημα : « Η επίδραση των συνθηκών του περιβάλλοντος στην επίδοση των μαθητών στο σχολείο» Τότε μπορούμε να γράψουμε :
 Κεφάλαιο 2. Σκοπός της έρευνας.
1.     θα μελετηθεί η επίδραση της διάταξης των θρανίων στην επίδοση.
2.     θα      >>               >>        της  ηλικίας του καθηγητή        >>
3.     θα      >>               >>        του αριθμού των μαθητών        >>
4.     θα      >>               >>        της ώρας διδασκαλίας στην      >>
5.     κ.λ.π.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΑΝΑΓΚΩΝ (σελ.33)
  Στο κεφάλαιο αυτό προσπαθούμε :
1.     Να αναλύσουμε τη χρησιμότητα της έρευνας που πραγματοποιήσαμε στο κοινωνικό σύνολο.
2.     Να εξηγήσουμε τους λόγους για τους οποίους η συγκεκριμένη έρευνα βελτιώνει την υπάρχουσα κατάσταση στον τομέα που αναφέρεται.
3.     Να αναφέρουμε και τις συγκεκριμένες κοινωνικές ανάγκες που εξυπηρετεί.
  Για να γράψουμε τα παραπάνω θα πρέπει να έχουμε διερευνήσει την διαθέσιμη βιβλιογραφία και να φέρουμε αποδείξεις για την ανάγκη διεξαγωγής της έρευνας πάνω στο πρόβλημα που διαλέξαμε.
  Οι αποδείξεις αυτές μπορεί να είναι :
·        Άρθρα σε εφημερίδες ή περιοδικά μέσα στα οποία οι συγγραφείς ζητουν να ερευνηθεί το πρόβλημα αυτό.
·        Πρακτικά συνεδρίων όπου οι σύνεδροι διατύπωσαν τη γνώμη πως δεν έχει γίνει αρκετή έρευνα πάνω στο πρόβλημα αυτό.
·        Αναφορές σε εργασίες άλλων μελετητών ή ερευνητών από τις οποίες προκύπτει ότι αυτοί έχουν μελετήσει παρόμοια θέματα , αλλά δεν έχουν προχωρήσει στην έρευνα του προβλήματος αυτού.
  Ο ερευνητής αναπτύσσει κατόπιν τον τρόπο με τον οποίο η έρευνα αυτή συμπληρώνει τις άλλες και καλύπτει κενά στην υπάρχουσα γνώση.
 Δηλαδή από τα παραπάνω φαίνεται ότι πρέπει να γράψουμε με λίγα λόγια
·        Ποιες είναι οι επιπτώσεις από την παρουσία του προβλήματος
·        Και ποια είναι η ανάγκη επίλυσης του προβλήματος για την κοινωνία .
Π.Χ.
  Στο προηγούμενο παράδειγμα θα γράψουμε :
Κεφάλαιο 3. Παρουσίαση κοινωνικών αναγκων
  Η σημασία της διατήρησης στη σωστή θερμοκρασία στην εμφάνιση των προϊόντων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  4.
ΟΡΙΣΜΟΙ
  Στο κεφάλαιο αυτό γράφουμε τους ορισμούς των διαφόρων μεταβλητών που μελετήθηκαν στην έρευνα.
  Μέσα στην έρευνα μπορεί να υπάρχουν μεταβλητές (λέξεις ) που χρειάζεται να εξηγηθούν για να γίνουν κατανοητές από τον αναγνώστη.
  Οι ορισμοί :
α) Εξηγούν τη σημασία των διαφόρων λέξεων
β) Διευκολύνουν την επικοινωνία μεταξύ ερευνητή και αναγνώστη
γ) βοηθούν στην αποφυγή παρερμηνειών από μέρους του αναγνώστη , που πιθανόν να νομίζει ότι ξέρει μια λέξη , ενώ ο συγγραφέας-ερευνητής τη χρησιμοποιεί με διαφορετική σημασία .

  Υπάρχουν (δύο) κατηγορίες ορισμών

     α) ορισμοί του λεξικού  : Δίνουν στη λέξη μια από τις σημασίες που θα έδινε ένα
                                              λεξικό .
      β) Ορισμοί του συγγραφέα : Δίνουν στη λέξη τη σημασία που θέλει ο ερευνητής.
                                                    Λέγονται και λειτουργικοί ορισμοί .
                                                    Χρησιμοποιούνται κυρίως όταν εισάγονται στην
                                                    έρευνα  νέες μεταβλητές  .
Π.Χ.
Στο προηγούμενο παράδειγμα γράφουμε :
  Κεφάλαιο  4. Ορισμοί
 Ιξώδες : Πόσο ρευστό είναι ένα προϊόν. Μετρήσιμο μέγεθος :είναι η απόσταση εξάπλωσης σε εκατ. του προϊόντος σε ορισμένο χρόνο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  5.
ΔΙΑΜΌΡΦΩΣΗ  ΤΗΣ  ΥΠΟΘΕΣΗΣ (σελ.34)
  Η διαμόρφωση της υπόθεσης έχει ιδιαίτερη σημασία για την έρευνα και αποτελεί τον κεντρικό άξονα γύρω από τον οποίο περιστρέφεται όλη η ερευνητική διαδικασία..
  Οι υποθέσεις αντανακλούν την διαίσθηση του ερευνητή για τα πιθανά αποτελέσματα της έρευνας .
  Το βασικό πλεονέκτημα ενός καλοδιαλεγμένου συνόλου υποθέσεων ή μιας καλά διατυπωμένης υπόθεσης , είναι ότι βάζει μπροστά στα μάτια του ερευνητή ξεκάθαρα διατυπωμένους τους σκοπούς της έρευνας  και του δίνει μια βάση για να διαλέξει τα δείγματα και τις μεθόδους της έρευνας .
  Μετά τη διατύπωση (διαμόρφωση ) της υπόθεσης ο ερευνητής θα εκτελέσει έναν αριθμό πειραμάτων που τα αποτελέσματά τους θα είναι σύμφωνα ή αντίθετα με την αρχική υπόθεση .
  Τα πειραματικά αποτελέσματα  (οι μετρήσεις ) θα υποστηρίξουν ή θα απορρίψουν την υπόθεση ή τις υποθέσεις της έρευνας .
  Για να είναι αξιόπιστη η έρευνα απαιτούνται πολλά πειράματα και η στατιστική ανάλυση αυτών των πειραμάτων, για να είναι βάσιμη η υποστήριξη ή η απόρριψη της υπόθεσης .
  Οι υποθέσεις είναι δυνατόν να διατυπωθούν με διάφορους τρόπους :
Α) Η κατευθείαν διατύπωση (θετική )
     Δείχνει συνήθως μια σχέση που ο ερευνητής πιστεύει ότι θα προκύψει ανάμεσα στις μεταβλητές .
  Π.Χ. στο προηγούμενο παράδειγμα γράφουμε :
    Κεφάλαιο 5. Διαμόρφωση της υπόθεσης
   Το ιξώδες μειώνεται (η ρευστότητα αυξάνεται) όσο αυξάνει η θερμοκρασία του προϊόντος .
Β) Η μηδενική μορφή (αρνητική )
  Στη μορφή αυτή ο ερευνητής πιστεύει ότί δεν υπάρχει σχέση μεταξύ των μεταβλητών .
  Π.Χ. στο προηγούμενο παράδειγμα γράφουμε :
    Κεφάλαιο  5. Διαμόρφωση της υπόθεσης
   Το ιξώδες δεν μειώνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας.
   Η ρευστότητα δεν αυξάνεται όσα αυξάνεται η θερμοκρασία .
Γ) Η ερωτηματική μορφή
 Όταν η υπόθεση είναι διατυπωμένη σε ερώτηση. Είναι συνήθως η ευκολότερη μορφή για έναν αρχάριο ερευνητή γιατί δηλώνει ακριβώς που ο ερευνητής προσπαθεί να απαντήσει και έτσι ξεκαθαρίζει στο μυαλό του το πρόβλημα.
  Π.Χ. στο προηγούμενο παράδειγμα γράφουμε :
    Κεφάλαιο 5. Διαμόρφωση της υπόθεσης
   Το ιξώδες μειώνεται (η ρευστότητα αυξάνει ) όσο αυξάνει η θερμοκρασία ;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  6.
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΆΖΟΥΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ( Παραδοχές ) (σελ34)
  Στο κεφάλαιο αυτό ο ερευνητής αναφέρει με ακρίβεια και αναλύει τις παραμέτρους (παράγοντες) που θεώρησε ότι είχαν αμελητέα επίδραση (δεν επηρέασαν) στα πειραματικά αποτελέσματα .
  Η παρουσίαση και η ανάλυση των παραμέτρων (παραγόντων ) έχει ουσιαστική αξία για την αξιοπιστία των πειραματικών αποτελεσμάτων και δείχνει το βάθος στο οποίο ο ερευνητής αντιλαμβάνεται το πρόβλημα που μελετά.
  Πρέπει να γράφονται πάντοτε ώστε ο αναγνώστης να κατατοπίζεται για την ακρίβεια με την οποία έχει γίνει η έρευνα .
Π.Χ.
Αν το θέμα μας είναι << Η επίδραση του  υποστρώματος στη ριζοβολία των μοσχευμάτων ελιάς>>.
  Και θέλουμε να μελετήσουμε πως επιδρά το υπόστρωμα , τότε πρέπει να αναφέρουμε και τους άλλους παράγοντες , για να καταλάβει ο αναγνώστης ότι τους γνωρίζουμε , αλλά αυτοί δεν επηρεάζουν τα αποτελέσματα της έρευνας.
   Τότε γράφουμε
Κεφάλαιο 6 . Παράγοντες που δεν επηρεάζουν τα αποτελέσματα
 Οι παράγοντες που επηρεάζουν την ριζοβολία της ελιάς είναι :
·        Το μήκος των μοσχευμάτων
·        Ο αριθμός των φύλλων
·        Η θερμοκρασία
·        Η υγρασία
·        Το υπόστρωμα
·        Κ.λ.π.

 Όλοι οι παράγοντες βρίσκονται σε άριστη κατάσταση ,εκτός από το υπόστρωμα το οποίο θα μελετήσουμε .

Π.Χ. Στο προηγούμενο παράδειγμα με το ιξώδες γράφουμε

  Κεφάλαιο 6. Παράγοντες που δεν επηρεάζουν τα αποτελέσματα της έρευνας.

  Παράγοντες όπως η αρχική χημική σύσταση και η ποιοτική υποβάθμιση που επηρεάζουν την τάση για ροή θεωρήθηκαν αμελητέοι.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ  7.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΤΩΝ  ΟΡΙΩΝ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (σελ.35)
  Τα  όρια και οι περιορισμοί της έρευνας αφορούν την έκταση εφαρμογής των αποτελεσμάτων.
  Καθορίζουν και το βαθμό στον οποίο μπορούν να γενικευτούν και σε άλλες περιπτώσεις τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει η έρευνα.
Π.Χ.
  Αν μια έρευνα έγινε στο Δήμο Ασσήρου τότε στα όρια και στους περιορισμούς θα γράψουμε ότι τα αποτελέσματα είναι έγκυρα μόνο γι’αυτή την περιοχή .
  Στο κεφάλαιο αυτό ο ερευνητής παρουσιάζει και αναλύει όλους τους συντελεστές που τείνουν να περιορίσουν την αξιοπιστία της έρευνας
Π.Χ.
·        Ο αριθμός των επαναλήψεων των πειραμάτων

       Πολλά πειράματα -à μεγάλη αξιοπιστία

·        Η χρονική διάρκεια της έρευνας
  Μεγάλη διάρκεια à  μεγάλη αξιοπιστία
·        Ο τρόπος ανάλυσης των πειραματικών αποτελεσμάτων.
  Μερικές μέθοδοι καλύτερες από άλλες.
  Η περιγραφή των περιορισμών της έρευνας απεικονίζει το βαθμό στον οποίο ο ερευνητής ήταν ικανός να προσδιορίσει τους συντελεστές εκείνους που περιορίζουν την αξιοπιστία των πειραματικών αποτελεσμάτων.
Π.Χ. Για το ιξώδες γράφουνε:
Κεφάλαιο  7. Περιγραφή των ορίων – περιορισμών της έρευνας.
·        Το μεγάλο πλάτος της κατασκευής φαίνεται ότι περιόρισε την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων κυρίως στις μεγάλες θερμοκρασίες .
·        .Στις  Χαμηλές θερμοκρασίες δεν ήταν δυνατή η εκτίμηση του ιξώδους στο βούτυρο.ΜΕΡΟΣ   ΙΙ. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ  ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
                      (ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ  ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ)

  Η επιλογή ενός προβλήματος απαιτεί να αποκτήσει ο ερευνητής κάποια οικειότητα
με ότι βρέθηκε σχετικά με αυτό από προηγούμενες έρευνες.
  Αν κανείς αγνοεί τι έγραψαν άλλοι πριν από αυτόν , είναι αδύνατον να δικαιολογήσει την ανάγκη για την δική του έρευνα ή ακόμη μπορεί να διαλέξει ένα θέμα στο οποίο έχει δοθεί οριστική απάντηση στο παρελθόν και δεν χρειάζεται πρόσθετη έρευνα .
  Ο ερευνητής οφείλει να εξετάσει ότι έχει γραφτεί σχετικά με το θέμα του και να εκθέσει τα ευρήματα του στο δεύτερο μέρος της έρευνάς του .

1.     Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
  Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας βοηθάει τον ερευνητή:
α) Να περιορίσει την έκταση του προβλήματος του και να το προσδιορίσει καλύτερα.
  Διαβάζοντας τι έχουν γράψει και τι έχουν ερευνήσει άλλοι πάνω στο πρόβλημα , ο ερευνητής εντοπίζει τις περιοχές εκείνες που έχουν μείνει ανεξερεύνητες.
  Αυτές τις περιοχές του προβλήματος θα ερευνήσει.
  Από αυτές τις περιοχές θα παρθούν οι υποθέσεις της έρευνας.
  Ο ερευνητής καταλήγει στις υποθέσεις που θα ερευνήσει μετά την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας .
  Οι υποθέσεις όμως γράφονται στο ΜΕΡΟΣ Ι : Η ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ για να μπορεί να κατατοπιστεί από την αρχή ο αναγνώστης πάνω στο αντικείμενο της έρευνας.
β) Να αποκομίσει ιδέες για πετυχημένες μεθόδους έρευνας.
  Διαβάζοντας εργασίες άλλων , ο ερευνητής κατατοπίζεται για τις μεθόδους που οι άλλοι χρησιμοποίησαν για να λύσουν το πρόβλημά τους .
  Ο ερευνητής σκέφτεται ποια από τις μεθόδους θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και στη δική του έρευνα .
  Αν επιλέξει κάποια από αυτές τότε η δουλειά του είναι πολύ εύκολη.
  Επίσης μπορεί να αποφύγει άλλες μεθόδους που χρησιμοποίησαν άλλοι ερευνητές και δεν κατέληξαν πουθενά και δεν κάνει τα ίδια λάθη .

2.     ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
  Οι πηγές της βιβλιογραφίας έχουν σαν σκοπό να καταγράψουμε που υπάρχουν χρήσιμα στοιχεία για το θέμα που ερευνούμε .
  Το περιεχόμενο της βιβλιογραφίας έχει σκοπό να περιγράψουμε τι περιέχουν αυτά τα στοιχεία .
·         
α) Πηγές της βιβλιογραφίας ( πως θα βρούμε τι ς πηγές )
  Ο ερευνητής συντάσσει έναν κατάλογο με λέξεις σχετικές με το θέμα που ερευνά.
Π.Χ.
  Αν το θέμα είναι «Η επίδραση της θερμοκρασίας διατήρησης στο ιξώδες των ρευστών τροφίμων»
Τότε ένας κατάλογος σχετικών λέξεων μπορεί να περιέχει τις εξής λέξεις :
·        ρευστά προϊόντα  (σιρόπια , ζελέδες , μαγιονέζα , κέτσαπ , βούτυρο , χυμοί , κ.λ.π.)
·        το ιξώδες σαν συντελεστής ποιότητας
·        το ιξώδες και η ρευστότητα
·        πρόσθετα που βελτιώνουν το ιξώδες ( πηκτίνες , άμυλο κ.λ.π.)
·        η σημασία του ιξώδους στην εμφάνιση και αποδοχή του προϊόντος
·        κ.λ.π.
  Κατόπιν ο ερευνητής με βάση τις λέξεις αυτές , ψάχνει να βρει αντίστοιχες πηγές
  Οι πηγές μπορεί να είναι :
·        βιβλία
·        περιοδικά
·        εγκυκλοπαίδειες
·        εφημερίδες
·        φυλλάδια
·        Η/Υ
·        Κ.λ.π.
  Ο αριθμός των πηγών που θα συλλέξουμε εξαρτάται από το είδος του προβλήματος που θα ερευνήσουμε , αλλά είναι καλύτερα να έχουμε περισσότερες πηγές από όσες πιθανόν να χρειαστούμε .
·        β) Περιεχόμενο της βιβλιογραφίας
  Οι ακριβείς σημειώσεις είναι απαραίτητες για μια καλή ανασκόπηση της βιβλιογραφίας .
  Αν έχετε σύστημα στην τήρηση των σημειώσεων , τότε εξοικονομείτε χρόνο .
  Μην προσπαθείτε να καταγράψετε όλα όσα διαβάζετε .
  Πρώτα διαθέστε λίγο χρόνο για να κοιτάξετε το βιβλίο ή το άρθρο ή το φυλλάδιο , ώστε να διαπιστώσετε αν περιέχει πληροφορίες που σας ενδιαφέρουν .
  Αν έχετε σκεφτεί αρκετά προηγουμένως , έχετε περιορίσει την έκταση του προβλήματος σας και το έχετε διατυπώσει καθαρά , τότε θα έχετε μια καθαρή εικόνα του τι ζητάτε .
  Όταν εξετάζετε ένα βιβλίο :
·        Κοιτάξτε πρώτα το Ευρετήριο στο τέλος του βιβλίου καθώς και τον Πίνακα περιεχομένων για να δείτε σε ποιο σημείο περιέχονται πληροφορίες σχετικές με το θέμα σας .
·        Κοιτάξτε επίσης μήπως υπάρχουν τίποτε πίνακες , γραφικές παραστάσεις , βιβλιογραφία ή βιβλιογραφικές παραπομπές που ίσως να είναι χρήσιμες.
·        Ξεφυλλίστε κάθε κεφάλαιο που σας ενδιαφέρει για να δείτε τι περιλαμβάνει.
·        Ύστερα ξαναδιαβάστε το προσεκτικά κρατώντας τις σημειώσεις που κρίνετε απαραίτητες.
3.     Η ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ                             
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
    Κατά τη συγγραφή του κειμένου ο ερευνητής πρέπει να δείξει:
·        Παρατηρητικότητα
·        Αμεροληψία και
·        Συνθετική ικανότητα
  Παρατηρητικότητα απαιτείται ώστε να μην του διαφύγει η αναφορά καμιάς σημείωσης εξαιρετικά σημαντικής σε σχέση με τα σημεία που θίγονται στην ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και επίσης ώστε να παρατηρεί τις τυχόν σχέσεις που μπορεί να υπάρχουν μεταξύ των σημειώσεων.
  Αμεροληψία απαιτείται ώστε να αναφέρει τις γνώμες όλων των συγγραφέων ανεξάρτητα αν συμφωνεί ή διαφωνεί με αυτές .
  Συνθετική ικανότητα απαιτείται διότι η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας δεν πρέπει να είναι μια ένωση σημειώσεων χωρίς καμιά σύνδεση μεταξύ τους .
  Στο κείμενο της ανασκόπησης της βιβλιογραφίας δεν είναι απαραίτητο να συμπεριληφθούν τελικά όλες οι σημειώσεις που καταγράφηκαν στο περιεχόμενο της βιβλιογραφίας .
 Υποδείξεις για να βοηθήσουν τον ερευνητή να διαλέξει τις πιο σχετικές πηγές βιβλιογραφίας .
·        Χρησιμοποιούμε μόνο τις πιο βασικές σημειώσεις όταν δεν θέλουμε να γράψουμε πολλά .
·        Ανάμεσα σε δύο όμοια και ισάξια άρθρα πάνω στο ίδιο θέμα διαλέγουμε το πιο πρόσφατο για λεπτομερή ανάλυση . Το παλαιότερο μπορούμε μόνο να το αναφέρουμε .
·        Πρέπει να εξηγούμε για πιο λόγο συμπεριλάβαμε κάποια πηγή στην ανασκόπηση της βιβλιογραφίας . Π.Χ. ιστορικό ενδιαφέρον .
·        Σε πολλές περιπτώσεις θέλουμε να δείξουμε την διαφορά γνώμης που έχουν δύο ερευνητές πάνω σε κάποιο θέμα . Έτσι περιλαμβάνουμε τις απόψεις και των δύο στην ανασκόπηση της βιβλιογραφίας .
ΜΕΡΟΣ  ΙΙΙ.  Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ –ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (σελ.35)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  8. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
  Στο τρίτο μέρος περιγράφεται με λεπτομέρειες η διαδικασία βήμα προς βήμα  που ακολούθησε ο ερευνητής για να πραγματοποιήσει την έρευνά του .
  Σκοπός της παρουσίασης είναι να προσφέρει ο ερευνητής στον αναγνώστη μια εικόνα του τρόπου με τον οποίο οργάνωσε τη μελέτη του και πραγματοποίησε τα πειράματά του .
  Έτσι ο αναγνώστης :
·        Έχει τη δυνατότητα να κρίνει μόνος του την ποιότητα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε
·        Έχει τη δυνατότητα να επαναλάβει τη διαδικασία και να επαληθεύσει τα πειραματικά αποτελέσματα .
  Η διαδικασία είναι επιθυμητό να απεικονίζεται με διάγραμμα ροής.
Π.Χ. για το ιξώδες
   Διάγραμμα
1.     Συγκέντρωση πληροφοριών
2.     συλλογή απαιτούμενων υλικών και μέσων
3.     προετοιμασία πειράματος (κατασκευή οργάνου)
4.     εκτέλεση πειράματος
5.     καταγραφή αποτελεσμάτων
6.     συμπεράσματα

1.     ΤΟ  ΔΕΙΓΜΑ (σελ.54)
  Η πρώτη απόφαση που πρέπει να πάρει ο ερευνητής είναι ποιον πληθυσμό θέλει να μελετήσει για να μάθει κάτι .
  Πληθυσμός είναι το σύνολο των ατόμων , αντικειμένων  ή δοκιμίων που έχουν ένα ή περισσότερα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά .
  Τα  αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της έρευνας αφορούν μόνον αυτόν τον πληθυσμό και όχι άτομα , αντικείμενα ή δοκίμια έξω από αυτόν τον πληθυσμό .
  Όταν ο πληθυσμός είναι μεγάλος , τότε ο ερευνητής παίρνει στοιχεία από ένα μέρος του πληθυσμού που ονομάζεται δείγμα .
  Δείγμα είναι ένα κατάλληλο για τους σκοπούς της έρευνας υποσύνολο του πληθυσμού .
  Το δείγμα πρέπει :
·        Να είναι αρκετά μεγάλο για να εξασφαλίζει ότι τα ερευνητικά αποτελέσματα αντιπροσωπεύουν το σύνολο του πληθυσμού .
·        Να είναι αρκετά μικρό για να μην έχει μεγάλο κόστος .
·        Να είναι αρκετά μικρό  για να μπορεί να μελετηθεί σε μικρό χρόνο .

   ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΥΜΕ

   Τη μέθοδο με την οποία πήραμε το δείγμα μέσα από τον πληθυσμό .
·        Τυχαία
·        Συστηματική δειγματοληψία
·        Συμπτωματική      >>
·        Κατά στρώματα
·        Κ.λ.π.

  ΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ

 Και τις πηγές δειγματοληψίας όπου ήταν καταχωρημένος ο πληθυσμός από τον οποίο πήραμε το δείγμα .
·        Σχολικές καταστάσεις
·        Τηλεφωνικοί κατάλογοι
·        Εκλογικοί         >>
·        Δημοτολόγια
·        Κ.λ.π.
  ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΥΜΕ
 Τα χαρακτηριστικά του δείγματος
·        Συνολικό αριθμό ατόμων
·        Κατανομή κατά φύλλο
·            >>            >>  ηλικία
·            >>            >>   εκπαίδευση
§        οικογενειακή κατάσταση
·        τόπο κατοικίας
·        κ.λ.π.
  Επίσης ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ αν όλα τα μέλη του δείγματος συμμετείχαν μέχρι τέλους στην έρευνα , πόσα απεχώρησαν και για ποιους λόγους .
 
2. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ (σελ.60)
  Τα δεδομένα ή τα στοιχεία σε μια έρευνα συλλέγονται με τη βοήθεια ορισμένων ερευνητικών μέσων .
  Τα μέσα αυτά μπορεί να είναι :
§        Μηχανήματα – Συσκευές
§        Τεστ
§        Ερωτηματολόγια γραπτά  ή Συνεντεύξεις
§        Εκθέσεις , βαθμολογίες , παρατηρήσεις διαφόρων προσώπων ή ειδικών στους οποίους έχει ανατεθεί από την έρευνα ο ρόλος του παρατηρητή .
  Αν το ερευνητικό μέσο είναι ΜΗΧΑΝΗΜΑ Ή ΣΥΣΚΕΥΗ πρέπει να      αναφέρουμε :
·        Το όνομά του
·        Τι μετράει
·        Ποια ακρίβεια μέτρησης έχει
·        Τι συμπεράσματα βγάζουμε από τις μετρήσεις
·        Αν το κατασκευάσαμε μόνοι μας περιγράφουμε τον τρόπο κατασκευής
Αν το ερευνητικό μέσο είναι ΤΕΣΤ γράφουμε :
·        Τον τίτλο του
·        Ποιος το κατασκεύασε
·        Πότε το        >>
·        Ποιες κλίμακες μέτρησης χρησιμοποιεί  κ.λ.π.
  Αν το κατασκευάσαμε μόνοι μας περιγράφουμε την διαδικασία κατασκευής
  Αναφέρουμε και τον τρόπο με τον οποίο το χορηγήσαμε στα άτομα του δείγματος.
·        Ποιοι το έδωσαν
·        Ποιοι ήταν επιτηρητές
·        Πόση ώρα διατέθηκε για την απάντησή του  κ.λ.π.
 Αν το ερευνητικό μέσο είναι ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  εξηγούμε
·        Τον τρόπο συγγραφής των ερωτήσεων
·        Τον     >>    απαντήσεως του
·        Τον αριθμό ερωτηματολογίων που δόθηκαν
·        Τον    >>                 >>              που απαντήθηκαν
·        Αν μας το έλεγξε κανείς  κ.λ.π.
Αν τα ερευνητικά μας δεδομένα προέρχονται από ΕΚΘΕΣΕΙΣ , ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ διαφόρων προσώπων πάνω στο δείγμα , εξηγούμε :
·        Πως διαλέχτηκαν αυτοί οι παρατηρητές
·        Τι οδηγίες τους δώσαμε και
·        Με ποια κριτήρια αξιολογούν

3. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (σελ.56)
 Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται με χρήση της στατιστικής .
 Η στατιστική διακρίνεται σε :
1.     περιγραφική
2.     επαγωγική
 Η περιγραφική είναι μέθοδος οργάνωσης και αθροιστικής απεικόνισης δεδομένων κατά τρόπο ώστε να είναι δυνατόν τα στοιχεία αυτά να γίνουν πιο εύκολα αντιληπτά
Δηλαδή χρησιμοποιούμε
·        πίνακες συχνοτήτων , μέσων τιμών κ.λ.π.
·        γραφικές παραστάσεις (ιστογράμματα , κυκλικούς τομείς , κ.λ.π.)
 Η επαγωγική στατιστική είναι μέθοδος που από λίγες παρατηρήσεις (δείγμα) μπορούμε να κάνουμε γενικεύσεις (για τον πληθυσμό ).
 Πρέπει να εξηγήσουμε στον αναγνώστη της έρευνας με ποιον τρόπο κάναμε την ανάλυση των δεδομένων .
 Αν χρησιμοποιήσαμε τον περιγραφικό τρόπο αναφέρουμε για ενημέρωση του αναγνώστη ότι στο επόμενο κεφάλαιο (ΜΕΡΟΣ IV ) των αποτελεσμάτων της έρευνας θα παρουσιάσουμε τα στοιχεία μας μέσα σε
  Πίνακες συχνοτήτων , μέσων τιμών , τυπικών αποκλίσεων , κ.λ.π. ή
  Γραφικές παραστάσεις (ιστογράμματα , κυκλικούς τομείς , πολύγωνα ,κ.λ.π.)
 Πληροφορούμε τον αναγνώστη ότι τα συμπεράσματα μας βγήκαν από την σύγκριση των διαφόρων στοιχείων που βρίσκονται μέσα στους πίνακες και στα διαγράμματα .
 Αν χρησιμοποιήσαμε τον επαγωγικό τρόπο αναφέρουμε ποιον τρόπο επαγωγικής στατιστικής χρησιμοποιήσαμε .
  Σε μερικές έρευνες γίνονται προ-μελέτες και προ-τεστ (δοκιμαστικές έρευνες) σε λίγα άτομα για να διαπιστώσουμε τυχόν ατέλειες ή δυσχέρειες στην μεθοδολογία .
  Το σωστό είναι τέτοιες δοκιμαστικές έρευνες να γίνονται σε κάθε έρευνα .

4. ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ – ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ (σελ.60)
  Για την γρήγορη , αποτελεσματική και συνολική παρουσίαση ερευνητικών αποτελεσμάτων χρησιμοποιούντα διαφόρων μορφών γραφικές παραστάσεις .
  Καταγράφεται η συχνότητα με την οποία εμφανίζεται κάθε μέτρηση κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες και απεικονίζεται σε γραφικές παραστάσεις όπως :
·        Ιστογράμματα
·        Κυκλικά διαγράμματα
·        Πολύγωνα συχνοτήτων κ.λ.π.
  Η περισσότερο ενδιαφέρουσα ιδιότητα των ερευνητικών στοιχείων που συγκεντρώνονται γύρω από μια μεταβλητή είναι συνήθως η κεντρική τάση . το μέγεθος δηλαδή της μεταβλητής γύρω από την οποία τείνει να επικεντρώνεται μια κατανομή .
 Η κεντρική τάση περιγράφεται συνήθως με τρεις έννοιες :
1.     Δεσπόζουσα τιμή : είναι η ένδειξη που παρατηρείται με τη μεγαλύτερη συχνότητα .
2.     Μέσος όρος : είναι το πηλίκον του αθροίσματος των ενδείξεων διά του αριθμού των ενδείξεων .
3.     Διάμεσος : είναι η τιμή (σημείο) κάτω από το οποίο βρίσκεται ποσοστό 50% των ενδείξεων της έρευνας .

ΜΕΡΟΣ  IV.  ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

  Ενώ στο τελευταίο τμήμα  «Τρόπος Επεξεργασίας των δεδομένων »  του προηγουμένου κεφαλαίου απλά και μόνον αναφέραμε τον τρόπο της επεξεργασίας , στο κεφάλαιο αυτό εμφανίζουμε τα αποτελέσματα αυτής της επεξεργασίας .
  Το κεφάλαιο αυτό αποτελείται από :
·        Πίνακες περιγραφικής και επαγωγικής στατιστικής
·        Γραφικές παραστάσεις
·        Κείμενο που σχολιάζει ορισμένα από τα παραπάνω στοιχεία
  Πιθανόν ο καλύτερος τρόπος για να έχουμε μια καθαρή εικόνα των αποτελεσμάτων είναι να οργανώσουμε αυτό το κεφάλαιο της έρευνας με τη σειρά που διατυπώσαμε τις υποθέσεις στο κεφάλαιο 5 (Μέρος Ι ).
  Ύστερα από μια μικρή εισαγωγή , ο ερευνητής , επαναλαμβάνει την πρώτη υπόθεση όπως αυτή εμφανίζεται στο μέρος Ι , και κατόπιν παρουσιάζει όλα τα αποτελέσματα  καθώς και το επεξηγηματικό κείμενο  που σχετίζεται με αυτή την υπόθεση .
  Η ίδια  μέθοδος επαναλαμβάνεται στη συνέχεια για κάθε υπόθεση και έχει το πλεονέκτημα ότι προσελκύει την προσοχή του αναγνώστη πάνω στην υπόθεση , προτού αυτός διαβάσει τα σχετικά συμπεράσματα .
  Όταν καταστρώνει το κεφάλαιο των αποτελεσμάτων , ο ερευνητής πρώτα τοποθετεί μέσα σε αριθμητικούς πίνακες τα δεδομένα που μάζεψε καθώς και τα αποτελέσματα που βγήκαν από την στατιστική επεξεργασία  των δεδομένων .
  Παράλληλα  με τους πίνακες , είναι δυνατόν να υπάρχουν και γραφικές παραστάσεις που εμφανίζουν τα παραπάνω στοιχεία .
  Ύστερα  , ο ερευνητής μελετά προσεκτικά τους πίνακες παρατηρώντας τα πιο σημαντικά στοιχεία .
  Κατόπιν  ,χρησιμοποιώντας τους πίνακες ως βάση , γράφει το κείμενο που σχολιάζει τα αποτελέσματα  σε σχέση με τις υποθέσεις . Στο κείμενα αναγράφεται δηλαδή αν , γίνεται αποδεκτή ή απορρίπτεται μια υπόθεση .
  Οι πίνακες και οι αριθμοί είναι χρήσιμοι για την περιγραφή των αποτελεσμάτων γιατί παρουσιάζουν μια ολοκληρωμένη εικόνα πιο καθαρά και πιο οικονομικά απ’ότι θα είχαμε αν τα παρουσιάζαμε με λόγια .
  Πρέπει να τονιστεί ότι ο ερευνητής πρέπει να παρουσιάζει ΟΛΑ τα αποτελέσματα που έχουν σχέση με την έρευνα του και ΟΧΙ να αποκρύπτει  μερικά επειδή δεν συνηγορούν με ορισμένα συμπεράσματα που επιθυμεί να βγάλει .
 
 Σε πολλές έρευνες τα αποτελέσματα ανατρέπουν τις υποθέσεις και ο ερευνητής μπορεί να τις αλλάξει .ΜΕΡΟΣ  V.  ΕΡΜΗΝΕΙΑ  ΤΩΝ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  -  ΤΑ  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  (σελ.36)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  9. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (σε.36)
  Στο κεφάλαιο αυτό ο ερευνητής ερμηνεύει τα αποτελέσματα και διατυπώνει τα συμπεράσματα της έρευνας .
  Το κεφάλαιο αυτό πρέπει να γράφεται  με μεγάλη ακρίβεια και σαφήνεια .
  Ο ερευνητής πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός στην διατύπωση των συμπερασμάτων .
  Κατά τη διατύπωση των συμπερασμάτων θα πρέπει :
1.     Να μην χρησιμοποιούνται κατά το δυνατόν τεχνικοί όροι , ώστε να γίνονται αντιληπτά από μη ιδιαίτερα ειδικούς για το συγκεκριμένο ερευνητικό θέμα , και αν είναι δυνατόν από τον κοινό άνθρωπο .
2.     Να γίνονται συσχετίσεις μεταξύ των συμπερασμάτων και της υπόθεσης ή των υποθέσεων που έγιναν στην αρχή της έρευνας .
3.     Να αναφέρονται σημεία που δεν υπήρξε δυνατότητα να διερευνηθούν με την πραγματοποίηση της έρευνας .
4.     Πρέπει να είναι τεκμηριωμένα και να βασίζονται στα αποτελέσματα της έρευνας .
Π.Χ. για το ιξώδες γράφουμε :
Κεφάλαιο  9. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
  Αποδείχθηκε πειραματικά ότι το ιξώδες και των τριών προϊόντων μειώνεται με τη σταδιακή αύξηση της θερμοκρασίας από 20 μέχρι τους 40  C  . Για  τα προϊόντα  κέτσαπ και μαγιονέζα αποδείχθηκε η σχέση και στο εύρος  0 έως 20  C .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  10. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ –ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ. (σελ.37)
   Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας , ο ερευνητής
·        Αναφέρει τις κατευθύνσεις προς τις οποίες πρέπει να γίνουν επιπλέον έρευνες , ώστε να αξιοποιηθούν  καλύτερα τα αποτελέσματα της έρευνάς του .
·        Προτείνει τομείς που θεωρεί ότι πρέπει στο μέλλον να διερευνηθούν παραπέρα με νέες έρευνες .
   Είναι σημαντικό να βασίζονται οι προτάσεις αυτές στα αποτελέσματα που προέκυψαν από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε και να μην είναι άσχετες προτάσεις σχετικά με το θέμα που μελετήθηκε .

  Οι προτάσεις θα πρέπει επιπλέον να εκφράζουν την θέληση του ερευνητή για βελτιώσεις στον τομέα που ασχολήθηκε .

Π.Χ. Για το ιξώδες γράφουμε :
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ
·        Βελτίωση του χαρακτηριστικού του ιξώδους με τη χρήση πρόσθετων ουσιών
·        Επέκταση σε άλλα τρόφιμα όπως συμπυκνωμένος χυμός , πουρές , κ.λ.π.
·        Μείωση του ιξώδους λόγω θερμικής επεξεργασίας .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  11. ΓΕΝΙΚΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (σελ.55) – ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
  Για να έχει μια έρευνα πρακτική αξία ή επιστημονικό ενδιαφέρον , θα  πρέπει να είναι δυνατόν να γενικευτούν τα ερευνητικά της αποτελέσματα πέρα από τις συγκεκριμένες ερευνητικές συνθήκες .
  Παρά το γεγονός ότι μια πειραματική ή περιγραφική μελέτη προσπαθεί να εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις για γενικεύσεις , μόνο η πραγματοποίηση παρόμοιων μελετών (επαναλήψεις)  μπορεί να προσφέρει τα απαραίτητα δεδομένα για να  υποστηριχθεί η δυνατότητα γενίκευσης  ερευνητικών αποτελεσμάτων σε ένα συγκεκριμένο τομέα .
  Υπάρχουν τρεις κατευθύνσεις προς τις οποίες μπορούν να γενικευθούν τα ερευνητικά αποτελέσματα :
·        Σε άλλες ομάδες ατόμων – αντικειμένων
·        Σε άλλες ερευνητικές συνθήκες
·        Σε άλλους λειτουργικούς ορισμούς της εξαρτημένης και της ανεξάρτητης μεταβλητής .
  Αν τα άτομα –αντικείμενα που χρησιμοποιούνται σε μια έρευνα έχουν επιλεγεί τυχαία από το διαθέσιμο πληθυσμό για να σχηματίσουν το σχετικό δείγμα , η λογική και ακριβής γενίκευση που μπορεί να γίνει είναι ότι τα ερευνητικά αποτελέσματα και συμπεράσματα που διαπιστώθηκαν για το δείγμα μπορούν να γενικευτούν σε όλο τον διαθέσιμο πληθυσμό από τον οποίο προήλθε.
  Οι ορισμοί που χρησιμοποιήθηκαν σε μια έρευνα για τις ανεξάρτητες ή εξαρτημένες μεταβλητές δεν είναι οι μόνοι πιθανοί .
  Για το λόγο αυτό θα πρέπει ο ερευνητής να ορίσει με ακρίβεια τις μεταβλητές που χρησιμοποίησε ώστε στην περίπτωση επανάληψης της έρευνας να είναι δυνατόν να επαναληφθεί η διαδικασία κατά τρόπο πλήρη και ακριβή.
  Μπορεί όμως και να εκτιμηθεί κατά πόσο τα ερευνητικά αποτελέσματα  μπορούν να γενικευτούν αν οι μεταβλητές ορισθούν κατά διαφορετικό τρόπο
  Σε αρκετές περιπτώσεις ο ερευνητής μπορεί να κατασκευάσει μια θεωρία που εξηγεί κατά γενικό τρόπο όλες μαζί τις υποθέσεις που έγιναν δεκτές .
  Μπορεί ακόμη να κατασκευάσει και άλλες υποθέσεις σχετικές με τη θεωρία αυτή και να προτείνει να ελεγχθούν σε μελλοντικές έρευνες .
         ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
    Η βιβλιογραφία δίνει την εικόνα των πηγών πληροφόρησης που χρησιμοποιήθηκαν για την πραγματοποίηση της μελέτης .
  Στην βιβλιογραφία αναφέρεται κάθε γραπτό κείμενο (βιβλίο , άρθρο σε περιοδικό, λήμμα εγκυκλοπαίδειας , άρθρο εφημερίδας , διδακτορική διατριβή , μετάφραση ξένου συγγράμματος κ.λ.π.) που χρησιμοποιήθηκε για την έρευνα .
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
α) ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟ
    γράφουμε :
1.     το επίθετο του συγγραφέα
2.     το αρχικό του μικρού του ονόματος
3.     το τίτλο του βιβλίου σε εισαγωγικά ή υπογραμμισμένο
4.     τον εκδοτικό οίκο
5.     το τόπο έκδοσης και
6.     την χρονολογία έκδοσης
Τα στοιχεία που γράφουμε χωρίζονται με κόμμα μεταξύ τους .
Π.Χ. Για τις σημειώσεις αυτές χρησιμοποιήθηκαν
Ηλιάδης,, Ν. –Βούτσινος ,Γ. , «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ για μαθητές Α΄ Ενιαίου Λυκείου», Ο.Ε.Δ.Β., ΑΘΗΝΑ, 1999.
Ηλιάδης,, Ν. , «Το Μάθημα της Τεχνολογίας στη Γενική Εκπαίδευση», Εκδοτικός Όμιλος ‘ΙΩΝ΄, ΑΘΗΝΑ , 1996.
Λελάκης , Γ., «Εκπαιδευτική Έρευνα για τους σπουδαστές της ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ»,
Ο.Ε.Δ.Β., ΑΘΗΝΑ, 1991.
β) ΓΙΑ ΑΡΘΡΟ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
    γράφουμε :
1.     Το επίθετο του συγγραφέα
2.     το αρχικό του ονόματος του
3.     τον τίτλο του άρθρου μέσα σε « εισαγωγικά »
4.     τον τίτλο του περιοδικού υπογραμμισμένο
5.     την χρονολογία εκδόσεως
6.     τον τόμο του περιοδικού
7.     το τεύχος του περιοδικού
8.     τις σελίδες που καταλαμβάνει το άρθρο.
Π.Χ.
Παρασκευοπούλου, Ν., «Η στάση των Ελλήνων έναντι των ατόμων με σωματικά , ψυχικά και κοινωνικά ελαττώματα », Σχολική Υγιεινή , 1971, τόμος 32, τεύχος 2, σελ. 59-70.
γ) ΓΙΑ ΑΡΘΡΟ ΑΠΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
   γράφουμε :
1.     Το επίθετο του συγγραφέα , ακολουθούμενο από το αρχικό του ονόματός του
(αυτό παραλείπεται αν το άρθρο είναι ανώνυμο)
2.     Τον τίτλο του άρθρου μέσα σε «εισαγωγικά»
3.     τον τίτλο της εφημερίδας υπογραμμισμένο
4.     την ημερομηνία
5.     την σελίδα στην οποία βρίσκεται το άρθρο τις στήλες τις οποίες καταλαμβάνει το άρθρο
Π.Χ.
Φάτση, Γ., «Ογδόντα  χιλιάδες νέοι με πτυχίο χωρίς αξία», Το Βήμα της Κυριακής,
11 Ιουλίου 1982, σελ.3, στήλες 1-4.
δ) ΓΙΑ ΛΗΜΜΑ ΑΠΟ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ
    γράφουμε :
1.     Το επίθετο του συγγραφέα ακολουθούμενο από το αρχικό του ονόματος
2.     τον τίτλο του λήμματος σε «εισαγωγικά»
3.     τον τίτλο της εγκυκλοπαίδειας υπογραμμισμένο
4.     τον τόπο εκδόσεως
5.     την χρονολογία εκδόσεως
6.     τον τόμο της εγκυκλοπαίδειας
7.     την σελίδα όπου βρίσκεται το λήμμα
Π.Χ.
Βαλάκης , Π., «Παιδαγωγική», Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια , Έκδοση:Πυρσός Α.Ε., ΑΘΗΝΑ, 1932, τόμος 19, σελ.387.
ε) ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ Ή ΑΛΛΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
   γράφουμε :
1.     Το επίθετο του ερευνητή, ακολουθούμενο απο το αρχικό του μικρού του ονόματος
2.     τον τίτλο της εργασίας υπογραμμισμένο ή σε «εισαγωγικά»
3.     Το Πανεπιστήμιο ή το Σχολείο που έγινε η εργασία
4.     το έτος που έγινε η εργασία.
Π.Χ.
Μάνου, Κ., Γένεσις , Εξέλιξις και προαγωγή της Αντιλήψεως του Αριθμού εις τα Παιδία , Διδακτορική Διατριβή , Πανεπιστήμιο Αθηνών , 1978.
Γιουβανούδη , Λ., Η Επίδραση του Υποστρώματος στη Ριζοβολία των Φυλλοφόρων Μοσχευμάτων Ελιάς , Πτυχιακή Διατριβή , Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης , 1990.Η  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΤΟΥ  ΚΕΙΜΕΝΟΥ  ΤΗΣ  ΕΡΕΥΝΑΣ


Στην τελική του μορφή το κείμενο της έρευνας αποτελείται από τρία μέρη :
·        Τα προκαταρτικά Στοιχεία
·        Το κύριο μέρος της έρευνας
·        Τα στοιχεία αναφοράς

Α. ΤΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

     Τοποθετούνται στις πρώτες σελίδες , πριν από το κύριο μέρος της Έρευνας..

      Και αυτά είναι :
·        Η σελίδα του τίτλου
·        Τα περιεχόμενα
·        Ο πρόλογος
·        Η περίληψη
·        Οι πίνακες
·        Τα σχήματα
·        Οι Αναγνωρίσεις

Β. ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

    Περιλαμβάνει τα πέντε μέρη της έρευνας με τα κεφάλαια και τα υποκεφάλαια .
   Και αυτά είναι :
·        ΜΕΡΟΣ   Ι. : Η διατύπωση του προβλήματος
·        ΜΕΡΟΣ  ΙΙ. : Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας
·        ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ. : Η μέθοδος της έρευνας
·        ΜΕΡΟΣ ΙV. : Τα αποτελέσματα της έρευνας
·        ΜΕΡΟΣ  V. : Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων – Τα συμπεράσματα.

Γ. ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

     Περιλαμβάνει όλα εκείνα τα στοιχεία στα οποία χρειάζεται να ανατρέξει ο αναγνώστης καθώς διαβάζει την έρευνα για να βρει επεξηγήσεις ή συμπηρωματικές πληροφορίες .
   Και αυτά είναι :
·        Η Βιβλιογραφία
·        Το Ευρετήριο
·        Το Παράρτημα
·        Ο πίνακας ονομάτων


Στο εξώφυλλο της εργασίας γράφουμε


 Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο – Λ Υ Κ Ε Ι Ο   Α Σ Σ Η Ρ Ο Υ
 Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο    Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ
 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  :  ΓΙΟΥΒΑΝΟΥΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ        ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ  ΕΡΓΑΣΙΑ  ΣΤΟ  ΜΑΘΗΜΑ  ΤΗΣ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
   


   Η  ΕΠΙΔΡΑΣΗ  ΤΟΥ  ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ  ΣΤΗ 
          ΡΙΖΟΒΟΛΙΑ  ΤΩΝ ΦΥΛΛΟΦΟΡΩΝ   
                ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ  ΕΛΙΑΣ
                                                                                              ΤΟΥ
                                                                       ΓΙΟΥΒΑΝΟΥΔΗ  ΛΑΖΑ ΡΟΥ         ΑΣΣΗΡΟΣ  2000

ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

  Γράφονται στην αρχή της εργασίας ώστε να κατατοπίζεται ο αναγνώστης , τι θα ακολουθήσει παρακάτω .

  Στα περιεχόμενα γράφονται οι τίτλοι των κεφαλαίων και των υποκεφαλαίων όπως βρίσκονται μέσα στο κείμενο και δίπλα η σελίδα που βρίσκονται .

Ο ΠΡΟΛΟΓΟΣ

 Γράφεται για να εξηγήσει ο συγγραφέας , τι είναι εκείνο που το ώθησε να ασχοληθεί με τη ν συγκεκριμένη έρευνα.

 Στον πρόλογο είναι δυνατόν να δοθούν πολύ γενικές πληροφορίες για το αντικείμενο της έρευνας.

 Επίσης μπορούν να γραφούν και ευχαριστίες σε ορισμένα άτομα που βοήθησαν στην έρευνα .

 

                          Γ Ρ Α Π Τ Η   Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

Τα κεφάλαια που πρέπει να περιέχει η γραπτή εργασία είναι :

ΕΞΩΦΥΛΛΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΜΕΡΟΣ  Ι : Η ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

                           α) Εισαγωγή – Γενικά στοιχεία
                           β) Παρουσίαση του προβλήματος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  4. ΟΡΙΣΜΟΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  5. ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  6. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΑ
                           ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  7. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΜΕΡΟΣ  ΙΙ : ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ : Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  8. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

                           α) Το δείγμα
                           β) Τρόπος συλλογής δεδομένων - Ερευνητικά μέσα
                           γ) Τρόπος επεξεργασίας των δεδομένων
                           δ)  Τρόπος παρουσίασης των ερευνητικών στοιχείων –
                                 Γραφικές παραστάσεις
ΜΕΡΟΣ ΙV: ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΜΕΡΟΣ  V: ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ –
                      ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  9. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11. ΓΕΝΙΚΕΥΣΕΙΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ    

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου