Τρίτη, 12 Απριλίου 2011

ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ 2007-08ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΣΣΗΡΟΥ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΙΟΥΒΑΝΟΥΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2007-2008
ΤΑΞΗ : Ά1 ΛΥΚΕΙΟΥ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

«ΤΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Ά1
ΛΥΚΕΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ;»

   ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΥ ΝΑΝΣΥ

ΑΣΣΗΡΟΣ 2008


Εργασία τεχνολογίας Ευαγγελινού Νάνσυ-Το φαινόμενο του θερμοκηπίου                 …1


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ                                                                                              1
ΠΡΟΛΟΓΟΣ                                                                                                    2
ΜΕΡΟΣ 1Ο Η ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ                                                        3
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: Παρουσίαση του προβλήματος                                                               3
                         α) Εισαγωγή-Γενικά στοιχεία                                                                   3
                         β) Παρουσίαση του προβλήματος                                                           3
                                  1) Θέματα μελέτης                                                                          3
                                  2) Οριοθέτηση                                                                                 4
                                  3) Μεταβλητές                                                                                 4
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο: Σκοπός της έρευνας                                                                                4
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο: Παρουσίαση του προβλήματος                                                               4
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο: Ορισμοί                                                                                                   4
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο: Υπόθεση της έρευνας                                                                             5
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Ο: Παράγοντες που δεν επηρεάζουν τα προβλήματα της έρευνας             5
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7Ο: Περιγραφή των ορίων-περιορισμών της έρευνας                                   6

ΜΕΡΟΣ 2Ο ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ                                                        7

ΜΕΡΟΣ 3Ο Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ                                                                     10
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8Ο: Περιγραφή της διαδικασίας  
                          α) Το δείγμα                                                                                          10
                          β) Τρόπος συλλογής δεδομένων-ερευνητικά μέσα                               10
                          γ) Τρόπος επεξεργασίας των δεδομένων                                             13
                          δ) Τρόπος παρουσίασης των ερευνητικών στοιχείων-γραφικές           13
                               παραστάσεις

ΜΕΡΟΣ 4Ο ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ                                                        14

ΜΕΡΟΣ 5Ο ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ                                 17
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9Ο: Συμπεράσματα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10Ο: Προτάσεις για συμπληρωματικές έρευνες στο μέλλον από άλλους    20
                            Ερευνητές
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11Ο: Γενίκευση πειραματικών αποτελεσμάτων                                           20                                           

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ                                                                                                              21                                                                                                  
           

Εργασία τεχνολογίας Ευαγγελινού Νάνσυ-Το φαινόμενο του θερμοκηπίου                …2

ΠρόλογοςΣτα πλαίσια του μαθήματος της τεχνολογίας, οι μαθητές της Ά Λυκείου είχαμε την

υποχρέωση να κάνουμε μια εργασία-έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε το Μάιο του

2008 με τον καθηγητή κ. Γιουβανούδη Λάζαρο. Σκοπός της έρευνάς, με τίτλο «Τι

γνωρίζουν οι μαθητές του Ά1 Λυκείου Ασσήρου για το φαινόμενο του θερμοκηπίου;»,

ήταν να μάθουμε ποιες είναι οι γνώσεις των μαθητών αυτών πάνω σε αυτό το θέμα.

Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον πατέρα μου Ευαγγελινό Βασίλειο για τη βοήθεια που μου

προσέφερε σχετικά με τη συγγραφή της εργασίας. 

Εργασία τεχνολογίας Ευαγγελινού Νάνσυ-Το φαινόμενο του θερμοκηπίου                 …3


Μέρος 1ο  Η Διατύπωση του προβλήματος.

Κεφάλαιο 1ο  Παρουσίαση του προβλήματος.

Α)  Εισαγωγή – Γενικά Στοιχεία

              
 Φαινόμενο του θερμοκηπίου ονομάζεται η φυσική διαδικασία κατά την οποία

η ατμόσφαιρα ενός πλανήτη συμβάλλει στη θερμοκρασία του. Η ατμόσφαιρα απορροφά

την υπέρυθρη ακτινοβολία που εκπέμπει ο ήλιος, με αποτέλεσμα η θερμοκρασία της

ατμόσφαιρας να αυξάνεται. Ένα μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας περνά αναλλοίωτο

στην ατμόσφαιρα, φτάνει στην επιφάνεια του εδάφους και ακτινοβολείτε  σε μεγάλου

μήκους υπέρυθρη ακτινοβολία. Ένα μέρος αυτής απορροφάται από την ατμόσφαιρα, τη

θερμαίνει και επανεκπέμπεται στην επιφάνεια του εδάφους. Το φαινόμενο αυτό, που

επιτρέπει τη διέλευση της ακτινοβολίας αλλά ταυτόχρονα την εγκλωβίζει, μοιάζει με τη

λειτουργία ενός θερμοκηπίου και ο Γάλλος μαθηματικός και φυσικός Fourier το

ονόμασε το 1822  ‘’ Φαινόμενο του Θερμοκηπίου ‘’, ενώ διερευνήθηκε συστηματικά από

το Σβάντε Αρρένιους, το 1896. Αποτελεί μία φυσική διεργασία που εξασφαλίζει στη Γη

μια θερμοκρασία επιφάνειας εδάφους  γύρω στους 15ο C, ενώ η θερμοκρασία θα  ήταν

– 18ο C χωρίς αυτό όμως τα τελευταία χρόνια λέγοντας φαινόμενο θερμοκηπίου δεν

αναφερόμαστε στη φυσική διεργασία, αλλά στην έξαρση αυτής, λόγω της ρύπανσης της

ατμόσφαιρας από τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες.Β) Παρουσίαση του προβλήματος
             
 • Θέματα Μελέτης:
                  
Θα μελετήσω:
                 
 α) Εάν οι μαθητές της Ά Λυκείου Ασσήρου γνωρίζουν αν είναι φυσικό ή τεχνητό

φαινόμενο το φαινόμενο του θερμοκηπίου και πότε παρατηρήθηκε για πρώτη φόρα.

Εργασία τεχνολογίας Ευαγγελινού Νάνσυ-Το φαινόμενο του θερμοκηπίου                 …4              

 
 β) Αν γνωρίζουν κάποια μέτρα πρόληψης και μέτρα αντιμετώπισης.
                  
γ) Εάν γνωρίζουν ότι το φαινόμενο του θερμοκηπίου έχει βλαβερές

συνέπειες στο περιβάλλον .
                 
 δ) Εάν γνωρίζουν κάποιες επιδράσεις που έχει στο περιβάλλον και τον άνθρωπο.
                
 ε) Εάν κάνουν αυτοί κάτι ώστε να μην επεκταθεί η καταστροφική δράση αυτού του

φαινομένου.

 • Οριοθέτηση:
                  
 Θα ερευνηθούν τα προηγούμενα θέματα μελέτης στους μαθητές της Ά Λυκείου

Ασσήρου του σχολικού έτους 2007-2008

 • Μεταβλητές:
                
  α) Ανεξάρτητη: οι μαθητές.
                  
β) Εξαρτημένη: οι γνώσεις των μαθητών.
Κεφάλαιο 2ο  Σκοπός της έρευνας

        Στην έρευνα αυτή θα μελετηθούν όλα τα θέματα που αναφέρθηκαν στο

προηγούμενο κεφάλαιο.

Κεφάλαιο 3ο Παρουσίαση κοινωνικών αναγκών
       
 Η έρευνα έγινε για να καταγράψει τις γνώσεις των μαθητών για το φαινόμενο του

θερμοκηπίου να πάρουν οι μαθητές περισσότερες γνώσεις για το φαινόμενο αυτό και να

μπορέσουν  να το καταπολεμήσουν.

Κεφάλαιο 4ο Ορισμοί  
        
Μ.Μ.Μ.: μέσα μαζικής μεταφοράς.
       
 Φαινόμενο του θερμοκηπίου: ένα φυσικό φαινόμενο που κάνει τη Γη κατοικήσιμη.
 
Υπέρυθρη ακτινοβολία: κόκκινη ακτινοβολία

Εργασία τεχνολογίας Ευαγγελινού Νάνσυ-Το φαινόμενο του θερμοκηπίου                 …5

 

Κεφάλαιο 5ο Διαμόρφωση της υπόθεσης


 α) Οι μαθητές της Ά Λυκείου Ασσήρου γνωρίζουν εάν είναι φυσικό ή τεχνητό

φαινόμενο το φαινόμενο του θερμοκηπίου αλλά όχι πότε παρατηρήθηκε για

πρώτη φορά.
             
β)  Οι μαθητές της  Ά Λυκείου Ασσήρου  γνωρίζουν κάποια μέτρα πρόληψης και

αντιμετώπισης.
             
γ)  Οι μαθητές της Ά Λυκείου Ασσήρου ξέρουν ότι το φαινόμενο του θερμοκηπίου

έχει βλαβερές επιδράσεις στο περιβάλλον.
            
 δ) Οι μαθητές της Ά Λυκείου Ασσήρου γνωρίζουν τις επιδράσεις που έχει το φαινόμενο

αυτό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο.
             
ε)  Οι  μαθητές της Ά Λυκείου Ασσήρου ανακυκλώνουν τα σκουπίδια τους και

χρησιμοποιούν τα Μ.Μ.Μ. για να μην επεκταθεί η καταστροφική δράση του φαινομένου

του θερμοκηπίου.

Κεφάλαιο 6ο Παράγοντες που δεν επηρεάζουν τα αποτελέσματα της εργασίας

 • Το φύλο των μαθητών

 • Ο τόπος  διαμονής των μαθητών

 • Η  εξωτερική εμφάνιση των μαθητών

 • Ο καιρός που επικρατούσε κατά την περίοδο της έρευνας

 • Η θρησκεία των μαθητών
Εργασία τεχνολογίας Ευαγγελινού Νάνσυ-Το φαινόμενο του θερμοκηπίου                 …6                   


Κεφάλαιο 7ο Περιγραφή των ορίων/περιορισμών της έρευνας

Όρια:        
            
Τα αποτελέσματα της έρευνας ισχύουν μόνο για τους μαθητές του  Ά Λυκείου Ασσήρου 

κατά το σχολικό έτος 2007-2008.
        
    Περιορισμοί:παράγοντες που επηρεάζουν τους μαθητές:         

·        Το είδος του ερωτηματολογίου και οι ερωτήσεις του.
            
·        Οι γνώσεις των μαθητών όσον αφορά αυτό το θέμα.
            
·        Η διάθεση των μαθητών.   

·        Η τάξη φοίτησης των μαθητών                   
            

Εργασία τεχνολογίας Ευαγγελινού Νάνσυ-Το φαινόμενο του θερμοκηπίου                …7


Μέρος 2ο Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

Σύμφωνα με την ερμηνεία των αποτελεσμάτων παραπλήσιας έρευνας με τίτλο «Τι

γνωρίζουν οι μαθητές της Α1 Λυκείου σχετικά με την οικολογία και το

περιβάλλον» που έγινε κατά το σχολικό έτος 2006-2007 του μαθητή Κολόπτα Δημήτρη

συμπεράσματα στα οποία κατέληξε η έρευνα του είναι τα παρακάτω:

Οι μαθητές της Α1 Λυκείου, στην ερώτηση 3: «Πιστεύεις ότι όλοι μας συμβάλουμε στη

μόλυνση του περιβάλλοντος;», απάντησαν:

ΝΑΙ, το 94,1%

ΟΧΙ, το 5,9%

Οι μαθητές της Α1 Λυκείου, στην ερώτηση 4: «Πιστεύεις ότι υπάρχουν τρόποι να

αποτρέψουμε αυτό το φαινόμενο;», απάντησαν:

ΝΑΙ, το 94,1%

ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ, 5,9%

Οι μαθητές της Α1 Λυκείου, στην ερώτηση 5: «Έχεις πάρει ποτέ μέρος σε κάποια ομάδα

κατά της καταστροφής και της μόλυνσης του περιβάλλοντος;», απάντησαν:


ΝΑΙ, το 17,6%

ΟΧΙ, το 82,4%

Οι μαθητές της Α1 Λυκείου, στην ερώτηση 6: «Σε ενδιαφέρει το γεγονός ότι χωρίς

καθαρό περιβάλλον είναι δύσκολο να υπάρξει ζωή;», απάντησαν:

ΝΑΙ, το 94,1%

ΟΧΙ, το 5,9%

Οι μαθητές της Α1 Λυκείου, στην ερώτηση 7: «Θα ενδιαφερόσουν ποτέ να πάρεις μέρος

σε μία ομάδα για να βοηθήσεις το περιβάλλον;», απάντησαν:


ΝΑΙ, το 82,4%


Εργασία τεχνολογίας Ευαγγελινού Νανσύ-Το φαινόμενο του θερμοκηπίου                …8

ΟΧΙ, το 11,7%

ΔΕΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΘΟΛΟΥ, το 5,9%

Οι μαθητές της Α1 Λυκείου, στην ερώτηση 8: «Πιστεύεις πως είσαι φιλικός με το

περιβάλλον;», απάντησαν:

ΝΑΙ, το 41,2%

ΟΧΙ, το 58,8%


Οι μαθητές της Α1 Λυκείου, στην ερώτηση 9: «Πιστεύεις πως τα απόμενα χρόνια θα

υπάρχει καθαρό περιβάλλον μετά τις τόσες επεμβάσεις του ανθρώπου;», απάντησαν:

ΝΑΙ, το 11,7%

ΟΧΙ, το 29,5%


ΜΟΝΟ ΑΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΘΟΥΜΕ ΓΙ’ ΑΥΤΟ, το 58,8%

Οι μαθητές της Α1 Λυκείου, στην ερώτηση 10: «Γράψε 3 τρόπους με τους οποίους

πιστεύεις ότι θα μπορούσε να παραμείνει το περιβάλλον καθαρό;», απάντησαν:

Αγόρια:


·        Ανακυκλώνοντας τα σκουπίδια


·        Χρησιμοποιώντας ανανεώσιμες πηγές ενέργειας


·        Μέριμνα από πολίτες


·        Μείωση εργοστασίων


·        Εντασσόμενοι σε μια ομάδα για το περιβάλλον


·        Περισσότεροι κάδοι ανακύκλωσης


·        Φίλτρα σε εργοστάσια


·        Τερματισμός της αλόγιστης χρήσης του πετρελαίου


·        Τερματισμός της ρήψης αποβλήτων σε θάλασσες και ποτάμια


·        Λιγότερη χρήση αυτοκινήτων


Εργασία τεχνολογίας Ευαγγελινού Νάνσυ-Το φαινόμενο του θερμοκηπίου                 …9                  


·        Χρησιμοποίηση Κρατικών Μέσων Μαζικής Μεταφοράς


Κορίτσια:

·        Δημιουργία αποχετεύσεων


·        Ευαισθητοποίηση του κοινού


·        Ανακυκλώνοντας σκουπίδια


·        Μέριμνα από πελατεία


·        Χρησιμοποιώντας ανανεώσιμες πηγές ενέργειας


·        Τερματισμός της ρήψης αποβλήτων σε θάλασσες και ποτάμια


·        Εντασσόμενοι σε μια ομάδα για το περιβάλλον


·        Περισσότεροι κάδοι ανακύκλωσης


·        Φίλτρα σε εργοστάσια
Εργασία τεχνολογίας Ευαγγελινού Νάνσυ-Το φαινόμενο του θερμοκηπίου               …10


Μέρος 3ο Η μέθοδος της έρευνας-διαδικασίας

Κεφάλαιο 8ο Περιγραφή της διαδικασίας


Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν αυτή της δημοσκόπησης και η διαδικασία ήταν:

Α) Η απόφαση για την έναρξη της έρευνας

Β) Προκαταρκτική διατύπωση σκοπών-υποθέσεων της έρευνας

Γ) Τελική διατύπωση σκοπών-υποθέσεων της έρευνας

Δ) Κατασκευή ερωτήσεων

Ε) Διαμόρφωση του ερωτηματολογίου

Στ) Διεξαγωγή της έρευνας

Ζ) Καταγραφή απαντήσεων

Η) Στατιστική επεξεργασία των στοιχείων

Θ) Κατασκευή πινάκων με τα αποτελέσματα

Ι) Ερμηνεία αποτελεσμάτων-συμπεράσματα

Ια) Σύγγραφη του κειμένου της έρευναςi)                   Το δείγμα:

Η έρευνα διεξήχθη στο Ά1 της Ά τάξης του Λυκείου Ασσήρου και δόθηκαν

ερωτηματολόγια σε όλους τους μαθητές.


ii)                Τρόπος συλλογής δεδομένων-ερευνητικά μέσα:

Το ερευνητικό μέσο που χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή των δεδομένων ήταν το

ερωτηματολόγιο το οποίο κατασκεύασα εγώ η ίδια και είχε την παρακάτω μορφή:Εργασία τεχνολογίας Ευαγγελινού Νάνσυ-Το φαινόμενο του θερμοκηπίου               …13


Το ερωτηματολόγιο αποτελούνταν από 8 ερωτήσεις από τις οποίες οι 5 ήταν κλειστού

τύπου ενώ οι 3 ήταν ανοικτού τύπου. Στους μαθητές δόθηκαν 16 ερωτηματολόγια και

απαντήθηκαν όλα.

iii)              Τρόπος επεξεργασίας των δεδομένων:
    
      Η επεξεργασία των δεδομένων έγινε με την περιγραφική στατιστική. 
     
      Χρησιμοποιήθηκαν πίνακες ποσοστών-συχνοτήτων καθώς και ιστογράμματα.

iv)             Τρόπος παρουσίασης των ερευνητικών στοιχείων-γραφικές

παραστάσεις:

      Η παρουσίαση των ερευνητικών στοιχείων έγινε με τη βοήθεια ιστογραμμάτων και η

      κεντρική τάση περιγράφεται με τη δεσπόζουσα τιμή (μέγιστη τιμή).


 Μέρος 4ο Τα αποτελέσματα της έρευνας


ΑΓΟΡΙ
ΚΟΡΙΤΣΙ
ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ
8
50%
8
50%
16
100%

 ΑΓΟΡΙ
ΚΟΡΙΤΣΙ
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΣΣΗΡΟΣ
3
37,5%
3
37,5%
6
37,5%
ΚΡΙΘΙΑ
2
25%
5
62,5%
7
43,75%
ΛΕΥΚΟΧΩΡΙ
1
12,5%
0
0%
1
6,25%
ΞΥΛΟΥΠΟΛΗ
1
12,5%
0
0%
1
6,25%
ΛΑΧΑΝΑΣ
1
12,5%
0
0%
1
6,25%
ΣΥΝΟΛΟ
8
100%
8
100%
16
100%

 

3)  Το φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι φυσικό ή τεχνητό φαινόμενο;


ΑΓΟΡΙ
ΚΟΡΙΤΣΙ
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΥΣΙΚΟ
8
100%
8
100%
16
100%
ΤΕΧΝΗΤΟ
0
0%
0
0%
0
0%
ΣΥΝΟΛΟ
8
100%
8
100%
16
100%4) Γνωρίζετε πότε παρατηρήθηκε για πρώτη φορά αυτό το φαινόμενο;


ΑΓΟΡΙ
ΚΟΡΙΤΣΙ
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΝΑΙ
1
12,5%
1
12,5%
2
12,5%
ΟΧΙ
7
87,5%
7
87,5%
14
87,5%
ΣΥΝΟΛΟ
8
100%
8
100%
16
100%

                                         

Εργασία τεχνολογίας Ευαγγελινού Νάνσυ-Το φαινόμενο του θερμοκηπίου               …16


6) Πιστεύετε ότι το φαινόμενο του θερμοκηπίου έχει βλαβερές επιδράσεις στο περιβάλλον;ΑΓΟΡΙ
ΚΟΡΙΤΣΙ
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΝΑΙ
7
87,5%
7
87,5%
14
87,5%
ΟΧΙ
1
12,5%
1
12,5%
2
12,5%
ΣΥΝΟΛΟ
8
100%
8
100%
16
100%


 
                                        


Εργασία τεχνολογίας Ευαγγελινού Νάνσυ-Το φαινόμενο του θερμοκηπίου               …17


Μέρος 5ο Ερμηνεία αποτελεσμάτων-Συμπεράσματα

Κεφάλαιο 9ο Συμπεράσματα

Οι μαθητές της Ά1 Λυκείου, στην ερώτηση 3: «Το φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι

φυσικό ή τεχνητό φαινόμενο;», απάντησαν:

ΦΥΣΙΚΟ, το 100%

ΤΕΧΝΗΤΟ, το 0%

Οι μαθητές της Ά1 Λυκείου, στην ερώτηση 4: «Γνωρίζετε πότε παρατηρήθηκε για πρώτη

φορά αυτό το φαινόμενο;», απάντησαν:

ΝΑΙ, το 12,5%

ΟΧΙ, το 87,5%

Οι μαθητές της Ά1 Λυκείου, στην ερώτηση 6: «Πιστεύετε ότι το φαινόμενο του

θερμοκηπίου έχει βλαβερές επιδράσεις στο περιβάλλον;», απάντησαν:

ΝΑΙ, το 87,5%

ΟΧΙ, το 12,5%

Οι μαθητές της Ά1 Λυκείου, στην ερώτηση 5: «Ποια από τα παρακάτω πιστεύετε ότι

είναι μέτρα πρόληψης\αντιμετώπισης του φαινομένου του θερμοκηπίου;», απάντησαν:*

Αγόρια:

 • Ανακύκλωση σκουπιδιών (σωστή απάντηση)

 • Χρήση των ΜΜΜ (σωστή απάντηση)

 • Ρίψη σκουπιδιών στο δρόμο (λανθασμένη απάντηση)

 • Χρήση σπρέι (λανθασμένη απάντηση)

Κορίτσια:

 • Ανακύκλωση σκουπιδιών (σωστή απάντηση)

 • Χρήση των ΜΜΜ (σωστή απάντηση)

 • Ρίψη σκουπιδιών στο δρόμο (λανθασμένη απάντηση)

Εργασία τεχνολογίας Ευαγγελινού Νάνσυ-Το φαινόμενο του θερμοκηπίου               …18


Οι μαθητές της Ά1 Λυκείου, στην ερώτηση 7: «Ποιες από τις παρακάτω νομίζετε ότι

είναι οι επιδράσεις που έχει στο περιβάλλον και στον άνθρωπο;», απάντησαν:*

Αγόρια:

 • Καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος (σωστή απάντηση)

 • Καταστροφή της ζωικής αλυσίδας (σωστή απάντηση)

 • Βελτιώνει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ζει ο άνθρωπος (λανθασμένη

     απάντηση)

 • Προσβάλει την υγεία του ανθρώπου (σωστή απάντηση)


Κορίτσια:

 • Καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος (σωστή απάντηση)

 • Καταστροφή της ζωικής αλυσίδας (σωστή απάντηση)

 • Βελτιώνει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ζει ο άνθρωπος (λανθασμένη

     απάντηση)

 • Προσβάλει την υγεία του ανθρώπου (σωστή απάντηση)


Οι μαθητές της Ά1 Λυκείου, στην ερώτηση 8: «Εσείς τι κάνετε για να μην επεκταθεί

περισσότερο το φαινόμενο του θερμοκηπίου;», απάντησαν:*

Αγόρια:

 • Ανακύκλωση σκουπιδιών

 • Χρήση ΜΜΜ

 • Δεν χρησιμοποιώ σπρέι


Κορίτσια:


 • Ανακύκλωση σκουπιδιών

 • Χρήση ΜΜΜ

Εργασία τεχνολογίας Ευαγγελινού Νάνσυ-Το φαινόμενο του θερμοκηπίου               …19 • Δεν χρησιμοποιώ σπρέι

 • Χρησιμοποιώ τον ηλιακό θερμοσίφωνα

 •  Δεν χρησιμοποιώ πλαστικές σακούλες

 • Δεν κάνω τίποτα*Επειδή οι ερωτήσεις 5,7 και 8 ήταν ανοιχτού τύπου, δεν έγιναν τα συνηθισμένα ιστογράμματα και οι πίνακες λόγω του ότι οι απαντήσεις ήταν ποικίλες.


 Κεφάλαιο 10ο Προτάσεις για συμπληρωματικές έρευνες στο

μέλλον από άλλους ερευνητές-μελετητές.

Α) Να επαναληφθεί η έρευνα σε άλλη σχολική χρονιά.

Β) Να επαναληφθεί η έρευνα με άλλο ερωτηματολόγιο και άλλες ερωτήσεις.

Γ) Να γίνουν συγκρίσεις μεταξύ της Ά Λυκείου και της Β΄ Λυκείου Ασσήρου.

Δ) Να γίνουν συγκρίσεις μεταξύ του τόπου διαμονής.Κεφάλαιο 11ο Γενικεύσεις πειραματικών αποτελεσμάτων

Από όλη αυτήν την εργασία, η πλειοψηφία γνωρίζει αρκετές πληροφορίες σχετικά με το

φαινόμενο του θερμοκηπίου. Όλα τα ερωτηματολόγια απαντήθηκαν σωστά και

τηρήθηκαν οι κανόνες δεοντολογίας. Τέλος, οι υποθέσεις σε γενικές γραμμές

συνέκλιναν με τα αποτελέσματα.Εργασία τεχνολογίας Ευαγγελινού Νάνσυ-Το φαινόμενο του θερμοκηπίου               …21


Βιβλιογραφία


    Οι πληροφορίες για το κεφάλαιο 1, «Εισαγωγή-Γενικά στοιχεία», αντλήθηκαν από την

ιστοσελίδα www.google.gr .

    Οι επεξηγήσεις των ορισμών του κεφαλαίου 4, «Ορισμοί», έγιναν σύμφωνα με το Νέο

Λεξικό Δημοτικής των εκδόσεων Ιωάννης Σιδέρης.

     Το μέρος 2ο πραγματοποιήθηκε χάρη στα αποτελέσματα της εργασίας-έρευνας του

μαθητή Κολόπτα Δημήτρη με τίτλο «Τι γνωρίζουν οι μαθητές της Α1 Λυκείου σχετικά με

την οικολογία και το περιβάλλον;» η οποία έγινε κατά το σχολικό έτος 2006-2007.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου