Τρίτη, 12 Απριλίου 2011

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ


      
        ΓΥΜΝΑΣΙΟ  -  ΛΥΚΕΙΟ  ΑΣΣΗΡΟΥ
         
                 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ   ΟΜΑΔΑ


                           ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ


Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΠΟ   
    ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΕ 
         ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ
                             ΛΥΚΕΙΟΥ                                                    ΑΣΣΗΡΟΣ 2001 - 02


                                         ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΜΕΡΟΣ Ι : Η ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
       Α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
       Β) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
1. ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
2. ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ
3. ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο : ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο : ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο : ΟΡΙΣΜΟΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο : ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο : ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ
                          ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο : ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
                          Α) ΟΡΙΑ
                          Β) ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ


ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ : Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
                         Α) ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ
                         Β) ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-
                              ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
                         Γ) ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
                         Δ) ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ
                              ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ- ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ ΙV : ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ


ΜΕΡΟΣ V : ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-
                      ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10ο : ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ 
                              ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ
                              ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11ο : ΓΕΝΙΚΕΥΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ
                              ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ                            ΠΡΟΛΟΓΟΣ
      
      Στα πλαίσια της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης η περιβαλλοντική ομάδα με συντονιστή τον κ.  ΓΙΟΥΒΑΝΟΥΔΗ  ΛΑΖΑΡΟ  πραγματοποίησε μια έρευνα στο Γυμνάσιο- Λύκειο Ασσήρου με θέμα :

           << Η χρήση της αυλής του σχολείου από τους μαθητές του Γυμνασίου
                   σε σχέση με τους μαθητές του Λυκείου >>

με σκοπό να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές για το χώρο της αυλής του σχολείου τους όπου περνούν τις περισσότερες από τις ώρες τους.
ΤΙΤΛΟΣ : << Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΣΣΗΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ>>

ΜΕΡΟΣ Ι : Η ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
               

             Α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

  Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το Μάρτιο του 2002  από τους μαθητές της περιβαλλοντικής ομάδας με συντονιστή τον κ. ΓΙΟΥΒΑΝΟΥΔΗ ΛΑΖΑΡΟ  και αναφερόταν σε όλους τους μαθητές του Γυμνασίου - Λυκείου Ασσήρου.

                          Β) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
1.     ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
     α) Τι αρέσει και τι δεν αρέσει στους μαθητές στο χώρο της αυλής του σχολείου
      β) Σε ποια σημεία της αυλής προτιμούν να βρίσκονται και να συγκεντρώνονται οι
           μαθητές.
      γ) Πως θέλουν οι μαθητές να χρησιμοποιούν την αυλή του σχολείου τους.
      δ) Τι θα ήθελαν οι μαθητές να έχει περισσότερο η αυλή.
      ε) Τι νομίζουν οι μαθητές για το αν ο σχεδιασμός της αυλής έγινε με μέριμνα για το
           περιβάλλον και τους μαθητές.
     στ) Τι νομίζουν οι μαθητές για το αν μπορούν και πρέπει να έχουν άποψη οι
            καθηγητές και οι μαθητές για το χώρο της αυλής.
       ζ) Τι νομίζουν οι μαθητές για το αν έχουν οι καθηγητές και οι μαθητές τη
            δυνατότητα να παρεμβαίνουν στο χώρο της αυλής και πως μπορεί να γίνει αυτή η
            παρέμβαση.
       η) Τι αλλαγές θα ήθελαν οι μαθητές να γίνουν στο χώρο της αυλής και αν θα
             μπορούσαν να γίνουν αυτές.
       θ) Αν θα ήθελαν οι μαθητές να συμμετέχουν σε μια ομάδα η οποία θα καταγράψει
           και θα σχολιάσει την υπάρχουσα κατάσταση της αυλής και να προτείνει τον
            επανασχεδιασμό της με βάση τις ανάγκες και τις προτιμήσεις των παιδιών
.
2.     ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ
Θα ερευνηθούν τα προηγούμενα θέματα μελέτης  στους μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου Ασσήρου του σχολ. έτους 2001-02  και θα συγκριθούν με τα αποτελέσματα της ίδιας έρευνας που έγινε στο σχολείο κατά το σχολ. έτος 1998-99.

3.     ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
α) Μαθητές Γυμνασίου
β) Μαθητές Λυκείου
δ) Γνώμες Μαθητών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2 : ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Στην έρευνα θα μελετηθούν όλα τα θέματα που αναφέρθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3 : ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

  Η έρευνα έγινε για να καταγράψει τις γνώμες των μαθητών για την υπάρχουσα κατάσταση της αυλής τους και αν μπορούν να γίνουν αλλαγές ώστε να διορθωθεί η κατάσταση αυτή. Και για να ευαισθητοποιήσει τους άλλους μαθητές σε θέματα της αυλής (καθαριότητα – προσοχή των φυτών κ.λ.π)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  4 : ΟΡΙΣΜΟΙ

  Οι μεταβλητές που μελετήθηκαν στην έρευνα ήταν όλες γνωστές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  5 : ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

    α) Αυτό που αρέσει περισσότερο στο χώρο  της αυλής στους μαθητές του Γυμνασίου είναι το γήπεδο του μπάσκετ, ενώ στους μαθητές του Λυκείου αρέσουν τα δέντρα.
    β) Αυτό που δεν αρέσει στο χώρο της αυλής στους μαθητές του Γυμνασίου είναι η καθαριότητα, ενώ στους μαθητές του Λυκείου είναι το γήπεδο του μπάσκετ.
   γ) Το σημείο που προτιμούν να βρίσκονται οι μαθητές του Γυμνασίου είναι το γήπεδο του μπάσκετ, ενώ οι μαθητές του Λυκείου είναι η πίσω μεριά των δέντρων.
  δ) Οι μαθητές του Γυμνασίου θέλουν να χρησιμοποιούν την αυλή του σχολείου μόνο για το μάθημα της γυμναστικής, ενώ οι μαθητές του Λυκείου για διάφορες εκδηλώσεις εκτός μαθήματος.
  ε) Οι μαθητές του γυμνασίου θέλουν να έχει η αυλή καλύτερο γήπεδο μπάσκετ, ενώ οι μαθητές του Λυκείου παγκάκια.
στ) Οι μαθητές του Γυμνασίου νομίζουν ότι η αυλή σχεδιάστηκε με μέριμνα και φροντίδα για το περιβάλλον και τους μαθητές , ενώ οι μαθητές του Λυκείου όχι.
  ζ) Τα συναισθήματα που προκαλεί η κατάσταση της αυλής του σχολείου είναι αρνητικά και για τους μαθητές του Γυμνασίου και για τους μαθητές του Λυκείου.
  η) Και οι μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου νομίζουν ότι μπορούν και πρέπει να έχουν άποψη για το σχεδιασμό της αυλής του σχολείου τους.
  θ) Και οι μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου νομίζουν ότι οι καθηγητές και οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να παρεμβαίνουν στο χώρο της αυλής σήμερα.
  ι) Οι μαθητές του Γυμνασίου θα ήθελαν να συμμετέχουν σε μια ομάδα που θα καταγράψει και θα σχολιάσει την υπάρχουσα κατάσταση της αυλής και να προτείνει τον επανασχεδιασμό της με βάση τις ανάγκες και τις προτιμήσεις των παιδιών, ενώ οι μαθητές του Λυκείου όχι,

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  6 : ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΆΖΟΥΝ ΤΑ
                             ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

  Παράγοντες όπως :
  α) το φύλο (αγόρι – κορίτσι)
  β)  οι τάξεις φοίτησης
  γ)  το προηγούμενο σχολείο πριν έρθουν στο χώρο του Γυμνασίου-Λυκείου Ασσήρου
θεωρήθηκε ότι δεν επηρεάζουν τα αποτελέσματα της έρευνας.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ  7 : ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

  α)  ΟΡΙΑ
   Τα αποτελέσματα της έρευνας ισχύουν μόνο για την αυλή  του Γυμνασίου και του Λυκείου Ασσήρου.

β) ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
   Η εποχή που έγινε η έρευνα φαίνεται ότι περιόρισε την αξιοπιστία ορισμένων αποτελεσμάτων, ‘όπως π.χ. δέντρα και θάμνοι χωρίς φύλλα , αναμμένα καλοριφέρ κ.λ.π.ΜΕΡΟΣ  ΙΙ : ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

  Σύμφωνα με την ερμηνεία των αποτελεσμάτων της ίδιας έρευνα που έγινε κατά το σχολ. έτος 1998-99  τα συμπεράσματα  που κατέληξε η έρευνα αυτή ήταν τα παρακάτω:
1.     Αυτό που άρεσε περισσότερο στο χώρο της αυλής στους μαθητές του Γυμνασίου ήταν τα γήπεδα 
                  α) του ποδοσφαίρου με ποσοστό 16,8 %
                  β) του μπάσκετ με ποσοστό 14,2 % και
                  γ) του βόλεϊ με ποσοστό 13,8 %
              Αυτό που τους άρεσε λιγότερο ήταν :
                  α) οι κάδοι με ποσοστό 2,2 % και
                  β) οι βρύσες με ποσοστό 4,1 %
     Ενώ αυτό που άρεσε περισσότερο στους μαθητές του Λυκείου ήταν:
                  α) τα δέντρα με ποσοστό 19 %
                  β) το γήπεδο του βόλεϊ με ποσοστό 17,2 % και
                  γ) το γήπεδο του μπάσκετ με ποσοστό 10,9 %
              Αυτό που τους άρεσε λιγότερο ήταν :
                  α) οι βρύσες με ποσοστό 0,9 % και
                  β) το γήπεδο του ποδοσφαίρου με ποσοστό 3,6 %

  
2.     Αυτό που δεν  άρεσε στο χώρο της αυλής στους μαθητές του Γυμνασίου ήταν :
                  α) οι κάδοι με ποσοστό 14,5 %
                  β) η καθαριότητα με ποσοστό 13,7 % και
                  γ) οι βρύσες με ποσοστό 10,3 %
             Στην ερώτηση αυτή απάντησαν με τα μικρότερα ποσοστά :
                  α) τα λουλούδια  με ποσοστό 4,2 % και
                  β) τα δέντρα με ποσοστό 5,5 %
     Ενώ αυτό που δεν άρεσε στους μαθητές του Λυκείου ήταν:
                  α) οι βρύσες με ποσοστό 17,5 %
                  β) γενικά όλος ο χώρος με ποσοστό 17,5 % και
                  γ) το γήπεδο του ποδοσφαίρου με ποσοστό 14,8 %
              Στην ερώτηση αυτή απάντησαν με τα μικρότερα ποσοστά :
                  α) οι θάμνοι με ποσοστό 0,9 % και
                    β) τα λουλούδια  με ποσοστό 0,9 %
3.     Το σημείο που προτιμούσαν να βρίσκονται και να συγκεντρώνονται οι μαθητές του γυμνασίου ήταν :
                  α) κοντά στα καλοριφέρ με ποσοστό 16,5 %
                  β) στις κερκίδες των γηπέδων με ποσοστό 12,9 % και
                  γ) στο γήπεδο του ποδοσφαίρου με ποσοστό 11,7 %
             Το σημείο που δεν τους άρεσε να βρίσκονται και να συγκεντρώνονται ήταν :
                  α) οι βρύσες με ποσοστό 3,6 % και
                  β) στις σκάλες της τουαλέτας με ποσοστό 3,6 %
      Ενώ το σημείο που προτιμούσαν να βρίσκονται και να συγκεντρώνονται οι μαθητές
      του Λυκείου ήταν :
                  α) κοντά στα καλοριφέρ με ποσοστό 25,8 %
                  β) στην πίσω μεριά των δέντρων με ποσοστό 15,3 % και
                  γ) στο γήπεδο του βόλεϊ με ποσοστό 8%
              Το σημείο που προτιμούσαν λιγότερο ήταν :
                  α) στις σκάλες της τουαλέτας με ποσοστό 1,6 % και
                  β) στα γήπεδα του μπάσκετ και του ποδοσφαίρου με ποσοστό 2,4 %
4.     Σ’ αυτό που θα ήθελαν οι μαθητές του Γυμνασίου να χρησιμοποιούν την αυλή ήταν :
                  α) για παιχνίδι με ποσοστό 22,2  %
                  β) για βόλτα με ποσοστό 20,4 % και
                  γ) μόνο για διάλειμμα  με ποσοστό 16 %
              Σ’ αυτό που θα ήθελαν λιγότερο οι μαθητές του γυμνασίου να χρησιμοποιούν
              λιγότερο την αυλή ήταν :
                  α) για άλλα μαθήματα με ποσοστό 7,5 % και
                  β) για διάφορες άλλες πρωινές εκδηλώσεις με ποσοστό 7,5 %
     Ενώ οι μαθητές του Λυκείου θα ήθελαν να χρησιμοποιούν την αυλή :
                  α) για βόλτα με ποσοστό 24,2  %
                  β) για διάφορες εκδηλώσεις εκτός μαθήματος με ποσοστό 17,5  % και
                  γ) για παιχνίδι με ποσοστό 17,4  %

              Σ’ αυτό που θα ήθελαν λιγότερο οι μαθητές του Λυκείου να χρησιμοποιούν
              λιγότερο την αυλή ήταν :
                  α)  για διάφορες άλλες πρωινές  εκδηλώσεις με ποσοστό 5,3 % και
                  β)  για άλλα μαθήματα με ποσοστό 7,5 %
5.     Αυτό που θα ήθελαν οι μαθητές του Γυμνασίου να έχει η αυλή είναι :
                  α)  να βάλουν παγκάκια με ποσοστό 18,4 %
                  β)  καλύτερο γήπεδο ποδοσφαίρου με ποσοστό 16,6 % και
                  γ)  περισσότερα λουλούδια και θάμνους με ποσοστό 15,2 %
              Αυτό που θα ήθελαν λιγότερο να έχει η αυλή ήταν :
                  α)  παιδική χαρά με ποσοστό 1,4 % και
                  β)  παρτέρια με ποσοστό 6,3 %
      Ενώ οι μαθητές του Λυκείου θα ήθελαν η αυλή να έχει :
                  α)  να βάλουν παγκάκια με ποσοστό 17,4 %
                  β)  περισσότερα λουλούδια και θάμνους με ποσοστό 16,5 % και
                  γ)  περισσότερα δέντρα με ποσοστό 12,5 %
              Αυτό που θα ήθελαν λιγότερο να έχει η αυλή ήταν :
                  α)  παιδική χαρά με ποσοστό 2,6 % και
                  β)  καλύτερο γήπεδο μπάσκετ με ποσοστό 7,6  %
6.     Οι μαθητές του Γυμνασίου νόμιζαν ότι η αυλή σχεδιάστηκε με μέριμνα και φροντίδα
     για το περιβάλλον και τους μαθητές με ποσοστά :
                  ΝΑΙ  44 %        ΟΧΙ  21 %    και  ΝΑΙ και ΟΧΙ  35 %
     Ενώ οι μαθητές του Λυκείου νόμιζαν με ποσοστά :
                  ΝΑΙ  21,6 %     ΟΧΙ  28,1 %  και ΝΑΙ και ΟΧΙ  50 %
7.     Τα συναισθήματα που προκαλούσε η κατάσταση της αυλής του σχολείου στους
      μαθητές του Γυμνασίου ήταν :
                 α) ούτε θετικά ούτε αρνητικά με ποσοστό 37 %
                 β) θετικά και αρνητικά με ποσοστό 36 %
                 γ) αρνητικά με ποσοστό 14 % και
                 δ) θετικά με ποσοστό 13 %
    Ενώ στους μαθητές  του Λυκείου ήταν :
                 α) ούτε θετικά ούτε αρνητικά με ποσοστό 41,6 %
                 β) θετικά και αρνητικά με ποσοστό 40 %
                 γ) θετικά με ποσοστό 10 % και
                 δ) αρνητικά με ποσοστό 8,3  %
8.     Οι μαθητές Γυμνασίου νόμιζαν ότι μπορούν και πρέπει να έχουν άποψη οι
     καθηγητές και οι μαθητές για το σχεδιασμό της αυλής με ποσοστά :   
               ΝΑΙ  66 %     ΝΑΙ και ΟΧΙ 22 %       ΟΧΙ  6 %    ούτε ΝΑΙ ούτε ΟΧΙ 6 %
     Ενώ οι μαθητές του Λυκείου με ποσοστά :
               ΝΑΙ  78,3 %  ΝΑΙ και ΟΧΙ  13,3 %   ΟΧΙ  4 %    ούτε ΝΑΙ ούτε ΟΧΙ 1,6 %
9.     Οι μαθητές του Γυμνασίου νόμιζαν ότι οι καθηγητές και οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να παρεμβαίνουν στο χώρο της αυλής με ποσοστά :
               ΝΑΙ  51 %       ΟΧΙ  49 %
   
       Ενώ οι μαθητές του Λυκείου με ποσοστά :
               ΟΧΙ  53,3 %     και   ΝΑΙ   46,6 %
10.   Οι μαθητές του Γυμνασίου θα ήθελαν να συμμετέχουν σε μια ομάδα που θα
       καταγράψει και θα σχολιάσει την υπάρχουσα κατάσταση της αυλής και να 
       προτείνει τον επανασχεδιασμό της με βάση τις ανάγκες και τις προτιμήσεις των
       παιδιών με ποσοστά :
               ΝΑΙ   61 %       ΟΧΙ   39 %
       Ενώ οι μαθητές του Λυκείου με ποσοστά :
               ΝΑΙ   48,3 %    ΟΧΙ    51,7 %

Ενώ από τις ΓΕΝΙΚΕΥΣΕΙΣ των συμπερασμάτων της ίδιας έρευνας η πλειοψηφία των μαθητών ζητούσε περισσότερη καθαριότητα , πράσινο και παγκάκια .
    α) Για την καθαριότητα οι μαθητές της περιβαλλοντικής ομάδας ζητούσαν περισσότερη προσοχή από τους υπόλοιπους μαθητές .
    β) Για το πράσινο ζητούσαν να προστατεύονται περισσότερο από τους άλλους μαθητές αυτά που φυτεύονται και σπέρνονται ,
    γ) Για τα παγκάκια ζήτησε από το Δήμο Ασσήρου να τοποθετήσει μερικά , αλλά μέχρι σήμερα δεν έγινε τίποτε.ΜΕΡΟΣ  ΙΙΙ : Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  8 : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

  Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα ήταν η μέθοδος της ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ και η διαδικασία ήταν:
Α. Η απόφαση για την έναρξη της έρευνας
Β. Προκαταρκτική διατύπωση σκοπών- υποθέσεων της έρευνας
Γ. Τελική διατύπωση σκοπών – υποθέσεων της έρευνας
Δ. Κατασκευή ερωτήσεων
Ε. Διαμόρφωση του ερωτηματολογίου
ΣΤ. Διεξαγωγή της έρευνας
Ζ. Καταγραφή απαντήσεων
Η. Στατιστική επεξεργασία των στοιχείων
Θ. Κατασκευή πινάκων με τα αποτελέσματα 
Ι. Ερμηνεία αποτελεσμάτων – Συμπεράσματα
ΙΑ. Συγγραφή του κειμένου της έρευνας.

1.     ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ
Η έρευνα διεξήχθη στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο Ασσήρου και δόθηκαν ερωτηματολόγια σε όλουσ τους μαθητές .

2.     ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
  Το ερευνητικό μέσο που χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή των δεδομένων ήταν το ερωτηματολόγιο το οποίο αντιγράφηκε από το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποίησε η Περιβαλλοντική Ομάδα του σχολ. έτους 1998 –99 και είχε την παρακάτω μορφή :

  Το ερωτηματολόγιο αποτελούνταν από 17 ερωτήσεις , από τις οποίες οι 14 ήταν κλειστού τύπου ( προκαθορισμένες απαντήσεις), ενώ οι 3 ήταν ανοικτού τύπου.
  Στους μαθητές του Γυμνασίου δόθηκαν 120 ερωτηματολόγια και απαντήθηκαν τα 100 .
  Και στους μαθητές του Λυκείου δόθηκαν 60 ερωτηματολόγια και απαντήθηκαν τα 50 .

3.     ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η επεξεργασία των δεδομένων έγινε με την περιγραφική στατιστική. Χρησιμοποιήθηκαν πίνακες συχνοτήτων, ποσοστών και ιστογράμματα.

4.     ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. ΓΡΑΦΙΚΕΣ
      ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

  Η παρουσίαση των ερευνητικών στοιχείων έγινε με ιστογράμματα και η κεντρική τάση (το μέγεθος δηλαδη της μεταβλητής γύρω από την οποία τείνει να επικεντρώνεται μια κατανομή) περιγράφεται με την δεσπόζουσα τιμή ( μέγιστη τιμή) ( την ένδειξη που παρατηρείται με την μεγαλύτερη συχνότητα).

ΜΕΡΟΣ ΙV: ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

  Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι τα παρακάτω:

ΜΕΡΟΣ  V : ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

   Στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων εμφανίζουμε τις τρεις (3) απαντήσεις με τη μεγαλύτερη τιμή και τις δύο (2) με τη μικρότερη .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  9Ο : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

  Τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε η έρευνα μας , σύμφωνα με τις υποθέσεις που κάναμε στην αρχή , είναι τα παρακάτω :

1.     Αυτό που αρέσει περισσότερο στο χώρο της αυλής στους μαθητές του Γυμνασίου είναι :
                  α) Το γήπεδο του βόλεϊ με ποσοστό 14 %
                  β)          >>     του ποδοσφαίρου με ποσοστό 12 % και
                  γ)          >>      του μπάσκετ με ποσοστό 10%
              Αυτό που τους αρέσει λιγότερο είναι :
                  α) οι κάδοι με ποσοστό 4 % και
                  β) οι βρύσες με ποσοστό 5 %

     Ενώ αυτό που αρέσει περισσότερο στους μαθητές του Λυκείου είναι:
                  α) το γήπεδο του βόλεϊ με ποσοστό 13,4 %
                  β) τα δέντρα με ποσοστό 11 % και
                  γ) το γήπεδο του μπάσκετ, τα λουλούδια και οι βρύσες  με ποσοστό 10,3 %
              Αυτό που τους αρέσει λιγότερο είναι :
                  α) η καθαριότητα με ποσοστό 3,1 % και
                  β) οι κάδοι και το γήπεδο του ποδοσφαίρου με ποσοστό 5,2 %

2.     Αυτό που δεν  αρέσει στο χώρο της αυλής στους μαθητές του Γυμνασίου είναι :
                  α) οι κάδοι με ποσοστό 12,6 %
                  β) γενικά όλος ο χώρος με ποσοστό 12,6 % και
                  γ) η καθαριότητα με ποσοστό 11,6 %
             Στην ερώτηση αυτή απάντησαν με τα μικρότερα ποσοστά :
                  α) τα δέντρα με ποσοστό 4,5 % και
                  β) το γήπεδο ποδοσφαίρου με ποσοστό 5,6 %

     Ενώ αυτό που δεν αρέσει στους μαθητές του Λυκείου είναι:
                  α) οι κάδοι με ποσοστό 13 %
                  β) η καθαριότητα  με ποσοστό 12 % και
                  γ) το γήπεδο του ποδοσφαίρου με ποσοστό 12 %
              Στην ερώτηση αυτή απάντησαν με τα μικρότερα ποσοστά :
                  α) οι θάμνοι με ποσοστό 3 % και
                    β) τα λουλούδια  με ποσοστό 4 %
3.     Το σημείο που προτιμούν να βρίσκονται και να συγκεντρώνονται οι μαθητές του γυμνασίου είναι :
                  α) οι βρύσες με ποσοστό 14 %
                  β) κοντά στα καλοριφέρ με ποσοστό 11,5 % και
                  γ) στις κερκίδες των γηπέδων  με ποσοστό 10,3 %
             Το σημείο που δεν τους αρέσει να βρίσκονται και να συγκεντρώνονται είναι :
                  α) στις σκάλες της τουαλέτας με ποσοστό 0,6 % και
                  β) μπροστά στο κυλικείο με ποσοστό 1,7 %

      Ενώ το σημείο που προτιμούν να βρίσκονται και να συγκεντρώνονται οι μαθητές
      του Λυκείου είναι :
                  α) κοντά στα καλοριφέρ με ποσοστό 15 %
                  β) στην πίσω μεριά των δέντρων με ποσοστό 11 % και
                  γ) στις κερκίδες του γηπέδου με ποσοστό 11 %
              Το σημείο που προτιμούν λιγότερο είναι :
                  α) στις σκάλες του γυμναστηρίου με ποσοστό 2 % και
                  β) στο γήπεδο του βόλεϊ με ποσοστό 3 %

4.     Σ’αυτό που θα ήθελαν οι μαθητές του Γυμνασίου να χρησιμοποιούν την αυλή είναι :
                  α) για βόλτα με ποσοστό 21,1  %
                  β) για παιχνίδι με ποσοστό 19,4 % και
                  γ) για διάφορες εκδηλώσεις εκτός μαθήματος με ποσοστό 13,9 %
              Σ’ αυτό που θα ήθελαν οι μαθητές του γυμνασίου να χρησιμοποιούν  λιγότερο    
              την αυλή είναι :
                  α) για διάφορες άλλες πρωινές εκδηλώσεις με ποσοστό 7,5 % και
                  β) μόνο για το μάθημα της γυμναστικής με ποσοστό 8,3 %

     Ενώ οι μαθητές του Λυκείου θα ήθελαν να χρησιμοποιούν την αυλή :
                  α) για βόλτα με ποσοστό 23,3  %
                  β) για διάφορες εκδηλώσεις εκτός μαθήματος με ποσοστό 22,3 % και
                  γ) για παιχνίδι με ποσοστό 17,5  %
              Σ’ αυτό που θα ήθελαν λιγότερο οι μαθητές του Λυκείου να χρησιμοποιούν
              λιγότερο την αυλή είναι :
                  α)  μόνο για το μάθημα η της γυμναστικής με ποσοστό 4,9 % και
                  β)  για διάφορες άλλες πρωινές  εκδηλώσεις με ποσοστό 8,7 %

5.     Αυτό που θα ήθελαν οι μαθητές του Γυμνασίου να έχει η αυλή είναι :
                  α)  καλύτερο γήπεδο ποδοσφαίρου με ποσοστό 17,1 %
                  β)  να βάλουν παγκάκια με ποσοστό 15,8 % και
                  γ)  περισσότερα λουλούδια και θάμνους με ποσοστό 15,8 %
              Αυτό που θα ήθελαν λιγότερο να έχει η αυλή είναι :
                  α)  παιδική χαρά με ποσοστό 1,7 % και
                  β)  παρτέρια με ποσοστό 7,3 %
      Ενώ οι μαθητές του Λυκείου θα ήθελαν η αυλή να έχει :
                  α)  να βάλουν παγκάκια με ποσοστό 20,1 %
                  β)  καλύτερο γήπεδο ποδοσφαίρου με ποσοστό 15,1 % και
                  γ)  περισσότερα λουλούδια και θάμνους με ποσοστό 14 %
              Αυτό που θα ήθελαν λιγότερο να έχει η αυλή ήταν :
                  α)  παιδική χαρά με ποσοστό 5,6 % και
                  β)  καλύτερο γήπεδο βόλεϊ με ποσοστό 8,4  %

6.     Οι μαθητές του Γυμνασίου νομίζουν ότι η αυλή σχεδιάστηκε με μέριμνα και φροντίδα για το περιβάλλον και τους μαθητές με ποσοστά :
                  ΝΑΙ  27,8 %        ΟΧΙ  32.2 %    και  ΝΑΙ και ΟΧΙ  40  %

     Ενώ οι μαθητές του Λυκείου νομίζουν με ποσοστά :
                  ΝΑΙ  26  %     ΟΧΙ  34 %  και ΝΑΙ και ΟΧΙ  40 %

7.     Τα συναισθήματα που προκαλεί  η κατάσταση της αυλής του σχολείου στους
      μαθητές του Γυμνασίου είναι :
                 α) θετικά και αρνητικά με ποσοστό 35,6 %
                 β) αρνητικά με ποσοστό 26,6 %
                 γ) θετικά με ποσοστό 21,2 % και
                 δ) ούτε θετικά ούτε αρνητικά με ποσοστό 16,6 %

    Ενώ στους μαθητές  του Λυκείου είναι :
                 α) ούτε θετικά ούτε αρνητικά με ποσοστό 48 %
                 β) θετικά και αρνητικά με ποσοστό 26 %
                 γ) αρνητικά με ποσοστό 16 % και
                 δ) θετικά με ποσοστό 10 %

8.     Οι μαθητές Γυμνασίου νομίζουν ότι μπορούν και πρέπει να έχουν άποψη οι
     καθηγητές και οι μαθητές για το σχεδιασμό της αυλής με ποσοστά :   
               ΝΑΙ  81 %     ΝΑΙ και ΟΧΙ 11 %       ΟΧΙ  7 %    ούτε ΝΑΙ ούτε ΟΧΙ 1 %

     Ενώ οι μαθητές του Λυκείου με ποσοστά :
               ΝΑΙ  78 %  ΝΑΙ και ΟΧΙ  12 %   ΟΧΙ  4 %    ούτε ΝΑΙ ούτε ΟΧΙ 6 %

9.     Οι μαθητές του Γυμνασίου νομίζουν ότι οι καθηγητές και οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να παρεμβαίνουν στο χώρο της αυλής με ποσοστά :
               ΝΑΙ  54,4 %        και  ΟΧΙ  45,6 %
   
       Ενώ οι μαθητές του Λυκείου με ποσοστά :
               ΝΑΙ  52 %           και   ΟΧΙ 48 %


10.   Οι μαθητές του Γυμνασίου θα ήθελαν να συμμετέχουν σε μια ομάδα που θα
       καταγράψει και θα σχολιάσει την υπάρχουσα κατάσταση της αυλής και να 
       προτείνει τον επανασχεδιασμό της με βάση τις ανάγκες και τις προτιμήσεις των
       παιδιών με ποσοστά :
               ΝΑΙ   72 %           και  ΟΧΙ   28 %

       Ενώ οι μαθητές του Λυκείου με ποσοστά :
               ΝΑΙ   54 %           και  ΟΧΙ    46 %


ΚΕΦΑΛΑΙΟ  10Ο  :  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ  ΕΡΕΥΝΕΣ
                             ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ – ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

   α) Να επαναληφθεί η έρευνα άλλη εποχή του έτους
   β) Να γίνουν συγκρίσεις και στις διάφορες τάξεις  και του σχολείου και όχι μόνο συνολικά για τους μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου
   γ) Να γίνουν συγκρίσεις και κατά φύλο μαθητών και όχι μόνο συνολικά στους μαθητές..
   δ) Να γίνουν συγκρίσεις και σε μαθητές που έρχονται από άλλα χωριά και στους μαθητές που είναι από την Άσσηρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  11Ο  : ΓΕΝΙΚΕΥΣΕΙΣ

  Από τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της έρευνας μπορούμε να πούμε ότι η πλειοψηφία των μαθητών ζητά περισσότερο πράσινο , καλύτερη καθαριότητα και παγκάκια .
   α) Για το πράσινο θα μπορούσαν αυτά που φυτεύονται να προστατεύονται περισσότερο από τους μαθητές .
   β) Για την καθαριότητα θα μπορούσε να ήταν καλύτερη με περισσότερη προσοχή από τους μαθητές .
   γ) Για τα παγκάκια η Περιβαλλοντική Ομάδα επισκέφτηκε τον Δήμαρχο και πήρε την υπόσχεση ότι μετά τις διακοπές του Πάσχα θα τοποθετηθούν αρκετά στην αυλή του σχολείου μας.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Περιβαλλοντική Ομάδα Γυμνασίου – Λυκείου , Ερευνητική εργασία « Η χρήση της αυλής του σχολείου από τους μαθητές του Γυμνασίου σε σχέση με τους μαθητές του Λυκείου », Σχολ. έτος 1998 – 99 .


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου