Τρίτη, 12 Απριλίου 2011

ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ)


        ΘΕΜΑΤΑ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ‘ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ’ ΤΗΣ Ά ΛΥΚΕΙΟΥ
                                ‘ΕΡΕΥΝΑ  ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ

Α. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Ά ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ                
Άσκηση 6: Αποταμιευτικές ύλες στα φυτά (άμυλο)
Τίτλος 1. Σχέση ύπαρξης αμύλου και διάφορα τρόφιμα

Άσκηση 7: Τα φυτά παράγουν οξυγόνο κατά τη φωτοσύνθεση.
Τίτλος 1. Επίδραση του φωτός στη φωτοσύνθεση (παραγωγή Οξυγόνου) των φυτών.

Άσκηση 8: Διάχυση
Τίτλος 1. Σχέση μεταξύ διάχυσης και διαπερατής μεμβράνης.

Άσκηση 9: Ώσμωση
Τίτλος 1. Σχέση μεταξύ ώσμωσης και διάφορα τρόφιμα

Άσκηση 11: Βλάστηση σπερμάτων (σπόρων)
Τίτλος 1. Πως επιδρά η υγρασία στο φύτρωμα των σπόρων
    >>   2. Πως      >>   η θερμοκρασία      >>          >>
    >>   3. Πως     >>   το φως                   >>          >>
    >>   4. Πως     >>    το χώμα (υπόστρωμα) στο φύτρωμα των σπόρων.

Άσκηση 12: Μεταφορά ουσιών στα φυτά
Τίτλος 1. Επίδραση της εξάτμισης του νερού από τα φύλλα στη μεταφορά ουσιών στα
                φυτά.

Άσκηση 13: Εντοπισμός και μέτρηση του σφυγμού.
Τίτλος 1. Επίδραση της σωματικής άσκησης στις μεταβολές του σφυγμού.

Άσκηση 14: Σύγκριση της περιεχόμενης ποσότητας CO2 στον εισερχόμενο και
                      εξερχόμενου αέρα.
Τίτλος 1. Σύγκριση μεταξύ της περιεκτικότητας του εισπνεομένου και εκπνεομένου
                 αέρα σε CO2 .

Β. ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Β΄ ΤΑΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

 

Άσκηση 1: Προσδιορισμός υδατανθράκων, λιπών και πρωτεϊνών σε διάφορες τροφές.

Τίτλος 1. Προσδιορισμός ύπαρξης υδατανθράκων σε διάφορες τροφές.

   >>     2.            >>               >>       λιπών                     >>             >>

   >>     3.            >>               >>     πρωτεϊνών               >>              >>

 

Άσκηση 3: Ανίχνευση βιταμίνης C

Τίτλος 1. Ύπαρξη βιταμίνης C  διάφορες τροφές.Γ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ  Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Άσκηση 3: Νόμος του Hooke
Τίτλος 1. Πως επιδρά η δύναμη στην επιτάχυνση των ελατηρίων.

Άσκηση 4: Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων
Τίτλος 1. Σχέση μεταξύ της συνισταμένης και των δύο άλλων δυνάμεων που ενεργούν
                 στο ίδιο σημείο.

Άσκηση 5. Ροπή δύναμης ως προς τον άξονα περιστροφής . Συνθήκη ισορροπίας
                    μοχλών.
Τίτλος 1. Σχέση μεταξύ ροπής δύναμης και άξονα περιστροφής.

Άσκηση 8: Απλές μηχανές – τροχαλίες , πολύσπαστα.
Τίτλος 1. Πως επιδρά το είδος της τροχαλίας στο βάρος ανύψωσης.

Άσκηση 10: Νόμος υδροστατικής
Τίτλος 1. Πως επιδρά το βάθος στην υδροστατική πίεση.
  >>      2. Πως       >>      το ειδικό βάρος του υγρού στην υδροστατική πίεση.

Άσκηση 11: Μετάδοση της πίεσης στα υγρά . Αρχή του Pascal.
Τίτλος 1. Σχέση μεταξύ του εμβαδού των κυλίνδρων στα υδραυλικά πιεστήρια.

Άσκηση 13: Νόμος θερμιδομετρίας
Τίτλος 1. Σχέση μεταξύ ποσότητας θερμότητας και μεταβολής της θερμοκρασίας.

Άσκηση 17: Εξάτμιση
Τίτλος 1. Η επίδραση της θερμοκρασίας στην ταχύτητα εξάτμισης.
    >>   2.             >>                 επιφάνειας             >>        >>           
    >>   3.            >>          του είδους του υγρού     >>           >>     


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Άσκηση 3: Δύναμη και επιτάχυνση
Τίτλος 1. Η επίδραση της δύναμης στην επιτάχυνση που αποκτά ένα σώμα.

Άσκηση 4: Μάζα και επιτάχυνση
Τίτλος 1. Η επίδραση της μάζας στην επιτάχυνση που αποκτά ένα σώμα.

Άσκηση 5: Διατήρηση της ορμής
Τίτλος 1. Η επίδραση της μάζας στην ορμή των σωμάτων
   >>    2.             >>         της ταχύτητας         >>        >>    

Άσκηση 6: Μέτρηση περιόδου και επαλήθευση των νόμων του απλού εκκρεμούς.
Τίτλος 1. Η επίδραση του βάρους του εκκρεμούς στην περίοδό του
   >>    2.            >>          του μήκους          >>            >>          >>

Άσκηση 7: Μέτρηση της επιτάχυνση της βαρύτητας
Τίτλος 1. Η επίδραση του βάρους του εκκρεμούς στην επιτάχυνση της βαρύτητας
    >>   2.           >>       του μήκους             >>          >>         >>                >>

Άσκηση 8: Ήχος – Ηχητικά κύματα
Τίτλος 1. Η επίδραση της συχνότητας της ηχητικής πηγής στο ύψος του ήχου της.

Άσκηση 9: Στατικός ηλεκτρισμός
Τίτλος 1. Η σχέση μεταξύ ύπαρξης ηλεκτρισμού και διαφόρων σωμάτων

Άσκηση 10: Μέτρηση της τάσης του ρεύματος. Νόμος του ΟΗΜ.
Τίτλος 1. Σχέση μεταξύ της τάσης και της αντίστασης του ηλεκτρικού ρεύματος.
  >>     2.     >>        >>              >>          >>  της έντασης          >>            >>
  >>     3.     >>        >>          έντασης και της αντίστασης          >>            >>

Άσκηση 11: Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η αντίσταση συρμάτινου αγωγού
Τίτλος 1. Η επίδραση του μήκους του αγωγού στην αντίστασή του.
    >>   2.  Η      >>       του εμβαδού (πάχος) του αγωγού στην αντίστασή του.
    >>   3.   Η     >>        του υλικού                 >>      >>       >>      >>

Άσκηση 12-13: Σύνδεση αντιστάσεων εν σειρά και παράλληλα.
Τίτλος 1. Σχέση μεταξύ της ολικής αντίστασης σε σύνδεση εν σειρά και παράλληλα.

Άσκηση 14: Βραχυκύκλωμα – ασφάλειες.
Τίτλος 1. Πως επιδρά το βραχυκύκλωμα στην ένταση του ρεύματος.
   >>     2. Πως     >>    η χρήση των ασφαλειών στα ηλεκτρικά κυκλώματα (ηλεκτρικές
                 εγκαταστάσεις).
Άσκηση 15: Μαγνήτης – Ηλεκτρομαγνήτης.
Τίτλος 1. Σχέση μεταξύ μαγνητών και διαφόρων μετάλλων.
    >>    2. Σχέση μεταξύ αριθμού σπειρών ηλεκτρομαγνήτη και μαγνητικής δύναμης.

Άσκηση 16: Μαγνητικό πεδίο – μαγνητικό φάσμα
     >>   1. Σχέση μεταξύ μαγνητικού πεδίου και είδους μαγνητών.


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Άσκηση 1: Συστηματική παρατήρηση των φαινομένων – Διάκριση φυσικών και
                    χημικών φαινομένων.
Τίτλος 1. Η επίδραση της διαμέτρου του κεριού στην ταχύτητα καύσης του.
   >>     2. Η     >>       του χρώματος       >>     >>      >>       >>      >>

Άσκηση 2: Έλεγχος της σκληρότητας – Έλεγχος της διαλυτότητας των υλικών στο
                     νερό και την αιθανόλη.
Τίτλος 1. Σύγκριση της σκληρότητας των διαφόρων υλικών.
   >>     2.       >>      μεταξύ της διαλυτότητας υλικών σε διάφορα υγρά.
Άσκηση 3: Φυσικές ιδιότητες των μετάλλων. Ελαστικότητα, θερμική και ηλεκτρική
                    αγωγιμότητα, μεταλλική λάμψη, χρώμα και πυκνότητα.
Τίτλος 1. Σύγκριση της θερμικής αγωγιμότητας στα διάφορα υλικά σώματα.
    >>   2.        >>       της ηλεκτρικής      >>        >>       >>          >>        >>
   >>    3.        >>       μεταξύ της πυκνότητας και διάφορα μεταλλικά αντικείμενα.

Άσκηση 6: Μελέτη της χημικής αντίδρασης.
Τίτλος 1. Η επίδραση της θερμοκρασίας στην ταχύτητα της χημικής αντίδρασης.
   >>     2. Σύγκριση μεταξύ της οξείδωσης του σιδήρου από το νερό και το λάδι.

Άσκηση 9: Σκληρότητα νερού
Τίτλος 1. Σύγκριση της σκληρότητας νερού και διάφορα είδη νερού.
   >>     2. Η επίδραση της σκληρότητας του νερού στο άφρισμα του σαπουνιού.


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Άσκηση 1-2: Μελέτη ορισμένων ιδιοτήτων των οξέων.
Τίτλος 1. Η επίδραση των οξέων σε ανθρακικά άλατα.
   >>     2.        >>         >>          >>      σε μέταλλα.
   >>     3.  Διαπίστωση όξινου χαρακτήρα διαφόρων προϊόντων.
   >>     4. Σχέση μεταξύ αγωγιμότητας και διαφόρων διαλυμάτων οξέων.
   >>     5.     >>     >>    ρΗ διαλυμάτων του ίδιου οξέως με διαφορετική
                 περιεκτικότητα..
Άσκηση 3: Μελέτη ορισμένων ιδιοτήτων των βάσεων.
Τίτλος 1. Διαπίστωση βασικού χαρακτήρα διαφόρων προϊόντων
    >>    2. Σχέση μεταξύ αγωγιμότητας και διαφόρων διαλυμάτων βάσεων.
   >>     3. Η διαπίστωση ότι οι βάσεις εξουδετερώνονται από τα οξέα.
   >>     4. Κατάταξη των υδατικών διαλυμάτων σε οξέα και βάσεις με προσδιορισμό
                 του ρΗ.
Άσκηση 7: Παρασκευή και αποχρωματισμός διαλυμάτων αιθανόλης.
Τίτλος 1. Σχέση μεταξύ ποσότητας παρασκευής αιθανόλης (οινόπνευμα) και διάφορα
                 προϊόντα..
    >>     2. Σχέση μεταξύ περιεκτικότητας του οινοπνεύματος και διάφορα προϊόντα. 

Άσκηση 8: Ανίχνευση υδατανθράκων.
Τίτλος 1. Σχέση μεταξύ της περιεκτικότητας σε γλυκόζη σε διάφορα προϊόντα.
    >>   2.    >>        >>    >>        >>                σε άμυλο    σε     >>          >>      .

Άσκηση 9: Θρόμβωση των πρωτεϊνών.
Τίτλος 1. Η επίδραση της θερμοκρασίας στη θρόμβωση των πρωτεϊνών.
  >>     2. Η   >>        των οξέων             >>   >>          >>      >>         .
  >>     3. Η   >>        του οινοπνεύματος >>    >>        >>    >>          .

Άσκηση 10: Παρασκευή και μελέτη ιδιοτήτων σαπουνιών.
Τίτλος 1. Η επίδραση του σαπουνιού στα διάφορα λάδια.

 ΕΡΕΥΝΕΣ      ΓΕΩΠΟΝΙΚΕΣ

Έρευνα 1: Υδροπονικές καλλιέργειες
Τίτλος 1. Σύγκριση καλλιέργειας σε έδαφος και χωρίς έδαφος.

Έρευνα 2: Φωτοτροπισμός
Τίτλος : Πως επιδρά το φως στον φωτοτροπισμό των φυτών

Έρευνα 3:  Τα φυμάτια των ψυχανθών
Τίτλος : Η επίδραση αζωτούχου λιπάσματος στην ανάπτυξη  των φυματίων των
               ψυχανθών.

Έρευνα 4: Οι μεγάλες  δόσεις βιταμινών
Τίτλος : Τα αποτελέσματα των δόσεων μεγάλων ποσοτήτων βιταμινών πάνω
                στην ανάπτυξη των εμβρύων ορνίθων

Έρευνα 5: Η εκκόλαψη των αυγών ορνίθων
Τίτλος : Η επίδραση της περιστροφής των αυγών ορνίθων πάνω στο χρόνο
               εκκόλαψης.

Έρευνα 6: Έλεγχος μυκήτων
Τίτλος : Η επίδραση των συντηρητικών στην παραγωγή μυκήτων στο ψωμί.

Έρευνα 7: Τα αντιβιοτικά του γάλακτος 
Τίτλος : Η ύπαρξη ή όχι αντιβιοτικών σε ορισμένες ποσότητες γάλακτος.

Έρευνα 8:  Οι συντηρητικές ουσίες
Τίτλος : Η ύπαρξη συντηρητικών σε διάφορα τρόφιμα

Έρευνα 9: Η διαφήμιση
Τίτλος : Πως επιδρά το είδος της διαφήμισης στην προώθηση των γεωργικών
                προιόντων

Έρευνα 10: Ηλιακή ενέργεια
Τίτλος:Πως επιδρά το είδος του υλικού στην απορρόφηση της ηλιακής ενέργειας


ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ , ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ

ΚΕΦ. 1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΘΕΜΑ 1. Η ΜΕΘΟΔΟΣ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΦ.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΘΕΜΑ 1. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
     >>    2. ΟΧΗΜΑ – ΠΟΝΤΙΚΟΠΑΓΙΔΑ

ΚΕΦ. 3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΘΕΜΑ 1. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
    >>     2. ΜΗΧΑΝΗ – ΟΝΕΙΡΟ
    >>     3. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ ΜΕ ΣΤΡΩΜΑ ΑΕΡΑ

ΚΕΦ. 4. ΜΕΣΑ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΘΕΜΑ 1. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΚΡΕΙΦΡΟΥΤ
    >>     2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕ ΜΑΖΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
    >>     3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ
    >>     4. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ  (CO2) ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ  ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ

ΚΕΦ. 5. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΘΕΜΑ 1. ΑΝΩΣΗ

ΚΕΦ. 6. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΘΕΜΑ 1. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΥΤΟΥΣ ΕΝΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ
    >>     2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΙΟΦΟΡΟΥ

ΚΕΦ. 7. ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΘΕΜΑ 1. ΑΝΕΜΟΠΤΕΡΟ

ΚΕΦ. 8. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΘΕΜΑ 1. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΡΗ
    >>     2. ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ ΜΠΑΛΟΝΙ
    >>     3. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΑΥΛΟΚΙΝΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

ΚΕΦ. 9. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΘΕΜΑ 1. ΡΟΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
    >>     2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
    >>     3. ΕΚΘΕΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ

ΚΕΦ. 10. ΤΑ ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΩΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΘΕΜΑ 1. ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΜΕΤΡΗΤΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
    >>     2. ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΚΑΡΒΟΥΝΟΚΕΦ. 11. Η ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΩΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΠΟΡΟΣ
ΘΕΜΑ 1. ΓΩΝΙΕΣ ΑΖΙΜΟΥΘΙΟΥ ΚΑΙ ΖΕΝΙΘ
    >>     2. ΑΠΩΛΕΙΑ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΕΡΧΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ
    >>     3. ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ
                  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
    >>     4. ΗΛΙΑΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ

ΚΕΦ. 12. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΘΕΜΑ 1. ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ
     >>    2. ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ SAVONIUS

ΚΕΦ. 13. ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΘΕΜΑ 1. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΚΕΦ. 14. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΘΕΜΑ 1. ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΚΙΛΟΒΑΤΩΡΩΝ
    >>     2. ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
    >>     3. ΔΟΚΙΜΗ ΜΟΝΩΣΗΣ
    >>     4. ΜΙΚΡΟ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΕΦ. 15. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ
ΘΕΜΑ 1. ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
    >>     2. ΙΣΧΥΣ ΠΟΔΟΜΟΧΛΟΥ (ΠΕΝΤΑΛ)

ΚΕΦ. 16. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
ΘΕΜΑ 1. ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
     >>    2.  ΛΟΓΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΕΩΣ

ΚΕΦ. 18. ΜΙΚΡΟΙ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
ΘΕΜΑ 1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΠΙΝΘΗΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΑΝΑΦΛΕΞΕΩΣ
     >>    2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

ΚΕΦ. 19. ΙΣΧΥΣ ΡΕΥΣΤΟΥ
ΘΕΜΑ 1. ΙΞΩΔΕΣ ΛΑΔΙΟΥ

ΚΕΦ . 20. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΟ
      ΜΕΛΛΟΝ
ΘΕΜΑ 1. ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΙΩΡΗΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου